Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging | Nassauplein 9 | 5802 BP Venray |Tel.: 0478 514 362 mail: info@avosvenray.nl | site: www.avosvenray.nl | Regiobank: NL 50 RBRB0929822994

NIEUWSBRIEF AVOS VENRAY

Jaargang 1, nummer 1 13 Maart 2016

Beste AVOS-leden,
Met enige trots mag ik een welkomstwoordje schrijven om de eerste aflevering van de AVOS-Nieuwsbrief bij u te introduceren.
In het korte bestaan van onze vereniging is er achter de schermen door vele leden hard gewerkt als voorbereiding voor de eerste algemene ledenvergadering op 17 maart 2016. De pr-commissie, werkgroep huishoudelijk reglement, de activiteitencommissie zijn drukdoende om hun concepten en resultaten dan te kunnen presenteren. Tegelijk met De Schakel van 26 februari hebt u de agenda van de komende ledenvergadering ontvangen.
Ik hoop dat velen van u in de gelegenheid zijn om op 17 maart aanwezig te zijn en dat de aanwezigen na het bespreken van de diverse onderwerpen overgaan tot het benoemen van een definitief bestuur; dan kunnen we aan het einde van vergadering samen toasten op het succes van onze op dat moment ‘kant en klare’ seniorenvereniging.
In afwachting van de ledenvergadering ontvangt u nu onze eerste AVOS-Nieuwsbrief.
Veel leesplezier, en uw reactie wordt bij voorbaat zeer op prijs gesteld.

Harry van der Locht, voorzitter

P.S. Het zou bijzonder zijn als we tijdens de ledenvergadering het honderdste lid zouden kunnen verwelkomen omdat u uw buur, vriend, familielid en oud-collega hebt overtuigd om lid van onze nieuwe club te worden. Doen!!!

Inhoudsopgave

Voorwoord door Harry van der Locht
Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering op 17 maart aanstaande Agenda AVOS
Communicatie met de leden; ook vice versa
Ontwikkelingen op provinciaal en landelijk vlak
Invullen van belasting
Steven Giezen, een terugblik
Verslag excursie naar het Cuypershuis in Roermond op 8 maart
Glas in lood in de gemeente Venray, lezing door Pie Noten op 18 februari jl Extra activiteiten op initiatief van de leden

Aanmelden voor de ledenvergadering van de AVOS

blz. 1 blz. 2

blz. 3 blz. 4

blz. 5 blz. 6

blz. 8

Op 12 november 2015 is tijdens de ledenvergadering van de vereniging waaruit de AVOS is voortgekomen, de vraag gesteld “Hoe nu verder?”. Het toenmalige bestuur werd verzocht een

1

Onafhankelijke Venrayse Seniorenvereniging op te richten. Algemeen heerste het gevoel van “We gaan er voor”. Bij de aansluitende vergadering op 30 november zijn via groepsoverleg wensen en ideeën naar voren gebracht. Al op 14 december is bij de notaris de AVOS officieel opgericht en is de akte met statuten bij de notaris ondertekend. Zoals Harry van der Locht in zijn inleiding stelde, is er in korte tijd veel en hard gewerkt door en voor de leden. En nu kan het resultaat van al dat werken ter beoordeling aan de leden voorgelegd worden en kunnen zij aansluitend het nieuwe bestuur benoemen.

Het momenteel waarnemende bestuur hoopt dat vele leden op 17 maart bij het bereiken van deze mijlpaal aanwezig zullen zijn.

Wij vragen u om u voor deze ledenvergadering aan te melden per e-mail info@avosvenray.nl of per telefoon 0478-514362. Zo weten we met welk aantal aanwezigen te rekenen is.

Agenda AVOS

Donderdag 17/3 Algemene Ledenvergadering in De Kemphaan; aanvang 14:00 uur
De betreffende stukken zijn deels schriftelijk en deels per mail beschikbaar gesteld. Exemplaren van de statuten en het concept huishoudelijk reglement zijn in de zaal aanwezig.

Donderdag 17/4 “Cubigo”, lezing door Henny Jenner in De Kemphaan; om 14:00 uur Cubigo is een computerprogramma dat erbij helpt dat men bij zorgbehoefte langer thuis kan blijven wonen. Met dit programma wordt het eenvoudiger om de overvloed van sociale media te overzien, bij te houden en vooral te gebruiken.

Donderdag 19/5 Hoe staat het men onze rijvaardigheid? We gaan op bezoek bij Rijschool Notterman op Noordsingel 23; aanvang 14:00 uur. Verkeersregels zijn veranderd, er zijn nieuwe verkeersborden bijgekomen, wegbelijningen zijn veranderd, het verkeer neemt steeds sterker toe: Tijd voor een opfriscursus door de heer Nottelman.

Woensdag 18/5 Fietstocht van circa 45 kilometer; vertrek om 12:30 bij De Kemphaan. Tijdens de tocht is er voor de leden een (bescheiden) traktatie.

Donderdag 2/6 ’s Middags: Rondleiding door St. Oedenrode (initiatief: Wim van Tilburg) Sint Oda ging van Rooy naar Rooy (en keek op de Hiept nog even om).
Burgmeester Gillissen ging van Rooy naar Rooy (kwam wel weer terug);
in zijn kielzog gaat nu ook AVOS van Rooy naar Rooy.

In juni (datum nog te bepalen) Dagexcursie naar Maastricht voor een bezoek aan het Provinciehuis en aansluitend een bezoek aan de Studio’s van L1
Twee van de Gedeputeerden komen uit Venray; wie zal ons ontvangen? Hans en/of Patrick?

Op de woensdagen 6/4, 4/5, 6/7 en 3/8 zijn er korte fietstochten van circa 25 kilometer. Vertrek telkens om 13:30 uur bij De Kemphaan. Bij deelname aan een fietstocht dient u zich ’s morgens voor 10:00 uur aan te melden bij Wim van Tilburg, telefoon 0478-546524.

Communicatie met de leden; ook vice versa

De nieuwsbrief wordt gesierd met het fraaie logo dat in overleg met de PR-werkgroep ontworpen is door het Werkhuis (onderdeel van FPC de Rooyse Wissel). We zijn heel benieuwd wat u ervan vindt.

2

In deze eerste nieuwsbrief wordt vooral aandacht gegeven aan praktische informatie.
De nieuwsbrief of een nieuwsflits komt in de toekomst uit op het moment dat er relevant nieuws is. En net als in de krant leest u in onze nieuwsbrief datgene wat voor u interessant is. Voortaan zullen net als deze nieuwsbrief de convocaties, verslagen etc. verspreid worden via e-mail en daarnaast op onze website geplaatst worden. Hiermee worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. De enkele leden die internet niet gebruiken, blijven alle informatie op papier ontvangen!
Vice versa. S.v.p. geen eenrichtingsverkeer. Laat weten als u op- of aanmerkingen hebt en als u interessante ideeën hebt, geef deze door. Misschien vindt u het plezierig om actief te worden in een commissie. Beoefent u een leuke hobby, soms zelfs gekoppeld aan een expositie, geef dit door voor plaatsing op de website. Schrijf een artikel voor de nieuwsbrief.
AVOS bestaat voor maar zeker ook door de leden.

Op 21 januari spreekt Mariska Boon van de gemeente in De Kemphaan over de stand van zaken bij de WMO annex de Zorg.

Ontwikkelingen op provinciaal en landelijk vlak

In onze provincie is het ‘Platform Senioren Limburg’ tot stand gekomen. Hiervan maken alle seniorengroeperingen deel van uit, van KBO, PCOB tot FNV Senioren; ook de N(ieuwe) O(rganisatie) is hierin vertegenwoordigd. De NO staat voor de onafhankelijke senioren- verenigingen die voortgekomen zijn uit de Anbo. Hierdoor komt de AVOS b.v. in aanmerking voor subsidiering; op een startsubsidie van 500 mag al gerekend worden. Via de NO wordt regelmatig onderling contact onderhouden en wordt er gestreefd naar samenwerking.

3

Er begint zicht te komen op de landelijke ontwikkelingen. Zoals eerder al in Overijssel het geval was, zijn er regioclusters van onafhankelijke seniorenverenigingen aan het ontstaan in onder andere het Noorden, in het Hollandse en in Limburg (de NO). Gesprekken zijn gaande; vorming van een federatie van de diverse regioclusters zou mogelijk kunnen zijn. En als laatste stap zou de federatie zich kunnen richten op de landelijke NVOG. De AVOS heeft geen haast en wacht de ontwikkelingen af. In het najaar wordt erop teruggekomen.

Invullen van belasting

De samenwerking in het Platform Senioren Limburg werpt al haar vruchten af. Op provinciaal niveau is besloten dat de leden van de onafhankelijke verenigingen en dus ook de leden van de AVOS een beroep mogen doen op de door de Belastingdienst erkende belastinginvullers van de KBO! U kunt hier gebruik van maken als u 65 jaar of ouder bent; dit mits u onder een bepaalde inkomensgrens valt. Voor informatie en/of beroep op deze service dient men zich te wenden tot de familie Remmers, telefoon 0478-581690, e-mail: ghremmers@home.nl

Over service gesproken: Net zoals voorheen zal de AVOS de leden in het najaar tijdig een aanzienlijke collectiviteitskorting kunnen aanbieden inzake de zorgpremie.

Bestuurslid Steven Giezen, een terugblik

“Steven, wie ben jij?” Steven Giezen werd geboren in Amsterdam maar het gezin Giezen verhuisde op zijn zesde naar Santpoort. Hij was negen toen de oorlog uitbrak. Op die leeftijd is dat voor jongens een spannend avontuur; overkomende vliegtuigen, zoeklichten, geschut en later de scherven zoeken. In ’44 wilden de Duitsers een plat schootsveld tegen een mogelijk landing van geallieerden; gevolg: evacueren naar Spaarnwoude. Langzaam maar zeker werden huizen gesloopt en regelmatig vroeg Stevens vader “Hoe ver waren ze?”. Hun huis kwam net niet aan de beurt. Honger werd niet geleden. Melk werd bij boeren gehaald, Stevens moeder fietste richting Alkmaar naar familie en smokkelde op de terugweg vlees, roomboter en kaas. Na de oorlog kon men terug naar huis. Steven studeerde in Utrecht, specialiseerde zich in de zuivel. Dienstplicht hield hem 24 maanden van de straat.

“Werk?” Steven ging tijdelijk aan de slag als landmeter tussen de vuurtoren in IJmuiden en de watertoren in Zandvoort. Het zuiveldoel werd bereikt: Werk bij de zuivelfabriek in Oudendijk was een tussenstap. In Amerongen trad Steven in dienst bij Nestlé.
“Hoe kom je vervolgens in Venray terecht?” In 1971 kreeg hij de taak om voor dit bedrijf in Zuid-Nederland en een stukje België halfproducten van melk als b.v. (slag-)room te verkopen. Waar te wonen? In Venray was een Nestlé productiebedrijf in aanbouw, de gemeente was gretig, hij kon per direct uit vier woningen kiezen en zo is het gekomen. Opvallend: Er is berekend dat Steven van 1971 tot zijn pensionering in 1990 in totaliteit 2 miljoen kilometers gereden heeft! En toch werd hij autorijden niet moe. Er werd met het gezin gekampeerd, uitgezonderd Rusland en Turkije kwam men in geheel Europa, van de Noordpool tot de Middellandse Zee. Toen zoon en dochter niet meer meegingen, werd op zeker moment de tent ingeruild; “
zonder camper met schemerlampje, dat is gezelliger, ga ik niet meer”.

Steven Giezen kan niet stil zitten. Hij was bestuurslid van de huurdersvereniging en van de tennisclub. Steven, gelukkig niet blessuregevoelig, voetbalde tot hij 50 werd, volleyde tot 75- en tenniste tot 80-jarige leeftijd! Wie doet hem dat na?!

4

En bij fietsen staat de elektromotor op lage stand.
Even verklappen: Hij zoekt liever iets op in een boek dan dat hij zijn laptop gebruikt.

Onder Piet Theuws werd Steven lid van de Anbo. Op zeker moment trad hij toe tot de activiteitencommissie, Piet Kroft vroeg hem in 2008 als vertegenwoordiger van deze commissie voor het bestuur. Steven werd gemotiveerd lid van de AVOS. Op 17 maart a.s. treedt onze nestor terug als bestuurslid; wel blijft hij zetelen in de activiteitencommissie. Een van de hoogtepunten van zijn activiteiten was de door hem georganiseerde en zeer geslaagde excursie naar de Maeslantkering in Hoek van Holland, een excursie die hij vele jaren gepromoot had.

Beste Steven, namens AVOS in een woord: Bedankt!

Vierde van rechts: Steven Giezen tijdens de excursie naar het Cuypershuis

P.M. Ook Ans van Oers treedt terug als bestuurslid. Omdat Ans niet in de gelegenheid is om in de komende ledenvergadering aanwezig te zijn, wordt op een latere datum van haar afscheid genomen en dat tevens in een volgende nieuwsbrief.

Excursie naar museum Het Cuypershuis in Roermond op 8 maart.

Jongstleden dinsdag reden 27 AVOS-leden naar het Cuypershuis. Het werd in 1853 door architect/ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921) gebouwd als woonhuis met bedrijfspand.
In het museumgebouw was bijna 100 jaar het bedrijf gevestigd van waaruit werd gewerkt aan honderden gebouwen van kerken tot opdrachten als het Rijksmuseum (het grootste gebouw

5

van Nederland in de 19e eeuw) en het Centraal Station in Amsterdam. In de ateliers en werkplaatsen werkten de medewerkers aan de ontwerpen van gebouwen, interieurs, kunstvoorwerpen en meubels, allemaal naar de visie van Pierre Cuypers.
Tijdens de rondleiding ‘kwam Cuypers nader tot ons’. Als architect bouwde hij veelal in neogotische stijl. De talloze door hem ontworpen kerken werden voorzien van torens die naar de hemel verwezen. Onder de kerken ook de Catharinakerk in Eindhoven waaraan Venrayse metselaars gewerkt hebben. Door (familie-)connecties in Den Haag bouwde Cuypers in heel Nederland. In het museum toont men dit door foto’s en uitgebreide documentatie. Hij renoveerde kasteel Haarzuilens, was doende in de Ridderzaal in Den Haag en leverde daarvoor de troon waarop de koning jaarlijks de troonrede uitspreekt.

Voor een deel van Cuypers gebouwen kan men spreken over Gesamtkunstwerken, een ideaal samenspel van diverse kunsten. Hij ontwierp meubels voor zijn gebouwen (in het Cuypershuis worden authentieke meubels van het Rijksmuseum getoond), verzorgde de decoraties. Denk bij het laatste b.v. aan de beschilderingen met sjablonen in het Rijksmuseum. Zijn woning in Roermond is een mooi voorbeeld van een Gesamtkuntwerk. Zo is er b.v. een erezaal met gedecoreerde gewelven.

Ook in Venray was Cuypers doende. Tussen 1865 en 1897 verrichtte hij restauraties aan de Grote Kerk en veranderde deze in een neogotisch gebouw, beschilderde de gewelven; en op de toren plaatste hij vier hoektorentjes. Altaren werden vervangen door altaren uit zijn atelier. Regelmatig werkte hij tevens voor het klooster Jerusalem. Helaas is al dit werk door de oorlog verloren gegaan. Toch staat er in de Grote Kerk opnieuw een altaar uit zijn atelier. In 1999 heeft men het hoofdaltaar (en ook een Maria-altaar), vervaardigd door atelier Cuypers, van de afgestoten St. Annakerk uit Breda overgenomen en in Venray weer opgebouwd. Aardig: Op het paneel ziet men links van het tabernakel een paneel dat het Laatste Avondmaal uitbeeldt; op de achtergrond links in de hoek heeft Pierre Cuypers zichzelf afgebeeld.

De wisselexpositie in het museum was gewijd aan de ‘Harrie Tillieprijs: vormgeving in het voetspoor van Pierre Cuypers’. Men ziet hedendaagse vormgeving, van concept tot design. Is dit wel een link met Cuypers? Ja toch, Cuypers’ gedachtegoed blijft bij deze prijs maatgevend; maatschappelijke betrokkenheid (b.v. de winnaar van de Harrie Tilleprijs Joep van Lieshout), ambachtelijkheid, aandacht voor detail, inhoudelijke overtuiging en vernieuwing.

Het bezoek is afgesloten door als een grote club heel plezierig samen koffie te drinken in de ontvangstruimte.
P.M, Een bezoek aan het Cuypershuis is een goede voorbereiding op een bezoek aan het Rijksmuseum.

“Glas in lood in de gemeente Venray”, lezing voor de AVOS door Pie Noten op 18 februari

In de middeleeuwen bestonden ramen uit rechthoekige stukken blank glas, gevat in loodlijsten. Glas in lood leent zich echter uitstekend voor kunstzinnige uitvoeringen, met kleurrijke voorstellingen. In vroeger tijden trof men glas in lood vooral aan in de hoge ramen van de gotische kerken, waar het zicht van binnen op de ramen door het invallende licht het kunstzinnige karakter doet uitkomen. Denk aan de ramen in de kathedraal van Chartres en in Nederland in de ramen van de St. Jan in Gouda. De 17e eeuw (reformatie) was voor

6

Nederland een eeuw van verval, de beeldenstorm woedde, veel glas in lood ging verloren. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werden er talloze katholieke kerken in neogotische stijl gebouwd, veelal door Pierre Cuypers, en bloeide de glas-in-loodkunst weer op. Ook in Limburg: In het Glasatelier Nicolas waren van 1855 tot 1939 drie generaties Nicolas werkzaam waar met name Joep Nicolas een eigen stijl in glaskunst ontwikkelde.

In de 26 kerken en kapellen van de gemeente Venray treft men momenteel 198 glas-in- loodramen van 37 glazeniers (onder wie 6 vrouwen) aan. Samen met Jan Derikx heeft Pie Noten in 6 jaar tijd al dit glas in lood gefotografeerd.
Aan de hand van talloze afbeeldingen van kleurrijke ramen vertelde Pie Noten, ondersteund door Jan Derikx, aan de 50 aanwezigen uitgebreid over dit bijzondere glas in de gemeente Venray. In deze nieuwsbrief zetten wij de lezer in het kort op het spoor van enkele bijzondere ramen en hun verhalen.

In 1961 werden in het priesterkoor in de Grote Kerk ter vervanging van de in de oorlog verwoeste ramen (idem in de andere kerken) 5 non-figuratieve glas-in-loodramen van de kunstenaar Daan Wildschut geplaatst. Elk in een andere kleur, te weten in het midden overwegend rood, het rechterraam in blauwige tinten en het linker in zeegroen. Mede door deze kleurencombinaties kreeg de kerk haar speciale sfeer.

Rechts van het hoofdaltaar bevindt zich het in 2011 geplaatste Petrus Bandenraam. Er is rekening gehouden met het geel-groenige kleurbeeld van het interieur van der kerk. Met enige moeite kan de toeschouwer geleidelijk aan ontdekken wat de voorstelling inhoudt: Petrus wordt van zijn ketenen bevrijd door een engel, een lichtbundel daalt uit de hemel en geheel boven geven cirkelvormige banen met verschillende kleuren het ‘Hemels Jerusalem’ weer.

7

Het Nelissen-Smit raam in de Grote Kerk, ontworpen door Susanne Ludwig uit Berlijn (met excuus voor de kwaliteit van de afbeelding)
Aannemer Nelissen, komend uit Haarlem, was betrokken bij de wederopbouw van Venray.

Achter in de kerk ziet men het in 2015 geplaatste Nelissen-Smit raam dat gewijd is aan de wederopstanding en wederopbouw van Venray na de oorlog, een raam met vlammende kleuren! Vraag bij een bezoek aan de kerk aan de suppoosten om u de ramen te verklaren.

Voor het voormalige klooster Jerusalem, nu Gemeentehuis, maakte Mies van Oppenraaij in 1961 acht glas-in-loodramen voor de kapel, nu raadzaal. Deze werden rond 1975 bij de verbouwing tot Gemeentehuis door de binnenhuisarchitect verwijderd, alle kerkelijke uitingen werden verbannen. Bij de renovatie in 2012 werd dit deels teruggedraaid, zes van deze ramen met afbeeldingen van diverse heiligen werden herplaatst. ‘Alles komt immers ooit terug’. Ook terug: In 2015 werden de twee ronde ramen uit het koor van de kapel herplaatst in de publiekshal van het gemeentehuis. Deze werden vervaardigd door Lily Wielders, dochter van architect Jos Wielders die het klooster herbouwde. Het linker ronde raam is gewijd aan St. Ursula, het rechterraam aan Angela als stichteres van de kloosterorde der Ursulinen.

Op initiatief van de leden extra activiteiten

Door het succes van de excursies naar Kleef en Roermond - dit mag toch wel zo gesteld worden – ligt het in de bedoeling om mede door vragen van de deelnemende leden naast het gewaardeerde jaarprogramma van de activiteitencommissie ad hoc een aantal extra van dit soort activiteiten te organiseren. Er wordt gedacht aan eenmaal in de circa twee maanden, te beginnen met de tocht naar St. Oedenrode op 2 juni. Het accent zal met name op cultureel gebied liggen en hangt af van interessant aanbod van b.v. exposities binnen een straal van circa 60 kilometer rond Venray. Laat horen wat en waar u wilt zien en meemaken.
In ieder geval komt er het komende jaar een dagexcursie naar Tilburg voor een bezoek aan Museum De Pont en aansluitend via wandelen door de Goirkestraat (met talrijke leuke huizen) een bezoek aan het Textielmuseum.

Iets heel anders is het idee om ‘iets te doen met kennismaken en ontmoeten’. Dit idee is bij voldoende belangstelling in de loop van het jaar uit werken; niet alles kan tegelijk gerealiseerd worden. Misschien iets voor een groepje leden om hier mee aan de slag te gaan?

Aan de leden die er geen prijs op stellen om de Nieuwsbrief te ontvangen, vragen wij vriendelijk om dit te laten weten aan secretaris annex ‘redacteur’ Frans Lemmers: per e-mail info@avosvenray.nl of per telefoon 0478-514362.

Het verhaal van Pie Noten riep bij de aanwezigen de vraag op of het mogelijk is om samen de boven vermelde ramen ter plekke te gaan bekijken. Pie gaat na of het realiseerbaar is om als vervolg op zijn lezing in het najaar in combinatie de Grote Kerk en het Gemeentehuis te bezoeken. “Glas in lood moet men immers zien!” Wordt vervolgd.