Persbericht 20 mei 2016
Hartenkreet senioren aan de politiek Senioren springen niet snel op de barricade. Ook niet als ze keer op keer merken dat ze nog meer moeten inleveren. Tot vandaag. Duizenden senioren vragen via e-mail en briefkaarten aan politiek Den Haag: neem maatregelen om de koopkracht van ouderen te beschermen! Ouderenorganisaties KBO, NVOG, KNVG, PCOB en NOOM ( waaraan mijn Algemene Senioren Vereniging meedoet.) hun leden, samen 600.000 sterk, op om de Tweede Kamer een persoonlijke kaart of mail te sturen. Hierbij drukken de senioren de Kamerleden op het hart om de inkomens van 65-plussers te sparen en de koopkracht te herstellen. Het is de hoogste tijd, het water staat veel senioren al aan de lippen. Dit blijkt uit eigen onderzoek van de seniorenorganisaties en uit de vele verhalen die er binnenkomen. Kosten lopen op Lang niet alle 3,5 miljoen ouderen in Nederland hebben het zo goed als soms wordt beweerd. Integendeel. Mede door stapeling van kabinetsmaatregelen hebben ouderen al acht jaar op rij steeds minder te besteden. Velen kunnen de oplopende kosten niet meer betalen. Ouderen willen ook op financieel gebied op dezelfde wijze behandeld worden als andere bevolkingsgroepen. Dit vragen ze aan het kabinet, via mail, e-card en briefkaart: - Herstel de koopkracht - Geen verlaging van pensioenen - Stop verhoging van zorgkosten - Schrap de mantelzorgboete - Verhoog de ouderenkorting - Maak afschaffing ouderentoeslag ongedaan - Herstel inkomensondersteuning AOW’ers Kortom: stop de stapeling!
Kijk ook op www.stopdestapeling.nu Voor nadere informatie is beschikbaar: Jaap van der Spek, voorzitter NVOG; M: 06-22445140

AVOS sluit zich hierbij van harte aan!

Kijk eens op de site www.stopdestapeling.nu . Daar treft u ook een e-card aan welke u aan de woordvoerders in de Tweede Kamer betreffende dit onderwerp kunt toesturen.


REACTIES VAN DE ‘POLITIEK’ OP DE ACTIE HARTENKREET

Alle politieke partijen zijn in het kader van de actie ‘Hartenkreet’ benaderd.                        
Van een aantal partijen zijn per mail reacties ontvangen; zie onder.                                                                
Van een aantal partijen is jammer genoeg niets vernomen. Het CDA heeft in november een reactie gestuurd. Mochten er bij de leden nog andere reacties zijn binnengekomen, dan kunt u deze mailen naar fdlemmers@home.nl. Deze worden vervolgens gepubliceerd op onze website.                                                                                                  
Onderstaand op volgorde van binnenkomst zijn de door uw redacteur ontvangen reacties in totaliteit overgenomen.                                                                                                                       
Moeten we ook nu zeggen veel leesplezier?! Reacties van onze leden op de ingezonden stukken zijn van harte welkom.

 

CDA op 18 november 

Hartelijk dank voor uw email. Ik waardeer het zeer dat u uw verhaal met mij deelt. Mijn excuses voor mijn late respons, door de drukte rondom het Belastingplan en de problemen bij de Belastingdienst heb ik uw mail niet eerder kunnen beantwoorden. Ik heb uw mail daarom even aangehouden totdat het concept-CDA-verkiezingsprogramma bekend is geworden, zodat ik u ook daarover kan informeren.

Ik begrijp uw zorgen over stijgende kosten en eigen bijdragen in de zorg en de impact van een aantal bezuinigingen van de afgelopen jaren, zeker omdat de kostenverhogingen elkaar steeds opvolgden.  Bovendien zie ik de ontkenning van de regering dat er een stapeling van hervormingen en problemen met pensioenen plaatsvindt, die soms bijna respectloos is.

De verwachtingen over pensioenen zijn zeer fors naar beneden bijgesteld de afgelopen jaren. Eerst werden pensioenen niet meer geïndexeerd en daarna volgden kortingen op nominale pensioenaanspraken. Wanneer je gestopt bent met werken is dat extra wrang. Je kunt namelijk niet meer je uittreedleeftijd aanpassen. Van de kortingen op pensioenen hebben niet alleen ouderen last. Ook de rechten van jongeren worden met een gelijk percentage gekort. Maar die kunnen zich voorbereiden, al moeten vooral jongeren generaties echt wel zeer fors langer doorwerken.

De discussies rond pensioenen spitsen zich in Nederland vooral toe op hoe we ons eigen stelsel inrichten en of we nog een andere hervorming nodig hebben.
Ik vind het echter heel belangrijk om naar de oorzaken van de kortingen op pensioenen te kijken. Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen een deel van hun vermogen in staatsleningen. Het rendement op staatsleningen is op dit moment net iets hoger dan 0%. Dat heeft een enorme impact: als je op € 100 inleg (op je 25
e) 40 jaar lang 7% rente krijgt dan is die € 100 na 40 jaar € 1.497 waard. Als de rente 1% is, dan heb je na 40 jaar slechts € 149. Dat is maar een tiende!
De lage rente is geen natuurverschijnsel maar deels een gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank.

Maandelijks koopt het stelsel van centrale banken nu voor € 80 miljard aan leningen op, voornamelijk van overheden. Het gevolg is dat de rente op de schulden van noordelijke en vooral van zuidelijke landen daalt. Van bijna alle series staatsobligaties die in de EU uitgegeven worden is de centrale bank binnen een paar weken de belangrijkste bezitter. Dit opkoopbeleid brengt grote risico’s met zich mee voor de overheden, die alle risico’s dragen. Maar erger: het past niet in de opdracht van een centrale bank. Dit beleid leidt tot een lage of negatieve rente. Daardoor betalen spaarders en pensioengerechtigden de rekening van landen met veel te hoge schulden.

Het CDA is dan ook van mening dat de ECB met dit beleid buiten haar boekje gaat en dat zij geen mandaat heeft voor deze maatregelen. Als de ECB meent dat er een Europees verdrag is dat dit beleid wel toestaat, dan moet het verdrag worden aangepast. De ECB moet weer terug naar een stabiele marktrente, die niet onnodig laag gehouden wordt, zodat pensioenen weer gewoon geïndexeerd kunnen worden. Het CDA kiest niet voor populistische maatregelen als het verhogen van de rekenrente, omdat de rente op obligaties, die je ontvangt, nu gelijk is aan de rekenrente. Jezelf rijk rekenen, betekent dat je het werkelijke probleem ontkent. Dat doet de Nederlandse regering ook. Ondanks vele vragen van onze kant, weigerde de regering een schatting van de omvang van het probleem te geven. Zij weigert het probleem ook te benoemen.

Als Tweede Kamerlid zet ik me dagelijks in voor een echte oplossing voor de afbreuk van de Nederlandse pensioenen. De politiek moet nu ingrijpen. Daarom heb ik, na vele vragen aan de regering en moties, een initiatiefnota ingediend over het ECB-beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34563-2.html).
De Nederlandse regering moet een antwoord geven op onze aanbevelingen om dit opkoopprogramma in te perken of te beëindigen. Ondanks een paar herhalingen, weigert Dijsselbloem dat tot nu toe. Ik zal hem eraan blijven herinneren.

Maar het zijn niet alleen de aanhoudende pensioendalingen waardoor de koopkracht van ouderen geraakt wordt. Veel ouderen maken zich ook grote zorgen over de toekomst van de ouderenzorg en de gezondheidszorg en u haalde dit ook aan in uw mail. De grote veranderingen van de afgelopen periode hebben veel oudere en kwetsbare mensen in grote onzekerheid gebracht. Kunnen we nu of later de zorg nog wel betalen? Het eigen risico en de stapeling van eigen bijdragen maakt dat mensen zorg mijden of een noodzakelijk bezoek aan een arts uitstellen. Ten slotte zien veel mensen in de zorg door de bomen het bos niet meer. De wereld van de zorg en de zorgverzekeraars is onoverzichtelijk en veel te ingewikkeld. Er zijn te veel regels, te veel administratie en te weinig hulp. Het CDA begrijpt die zorgen. En wat ons betreft past daar maar één antwoord op: de belofte dat bij alle veranderingen wij met elkaar in dit land altijd zullen blijven zorgen voor de mensen die dat nodig hebben. Professionele zorg en mantelzorg, in een instelling of thuis. Deze belofte om voor elkaar te zorgen is voor ons niets anders dan het oude, vertrouwde idee van solidariteit met de zwakkeren in de samenleving. Daar zullen wij nooit aan tornen. Het huidige kabinet heeft fors bezuinigd op de zorg voor ouderen en zieken, zonder daarvoor een redelijk alternatief te bieden. Veel van die zorg is terechtgekomen bij familieleden en mantelzorgers. Op die manier is de samenleving veel geld bespaard, maar lopen deze mensen wel aan tegen extra kosten of minder inkomsten. Wij vinden dat niet terecht en komen daarom met een zorgbonus voor familieleden en mantelzorgers die voor een langere tijd de zorg voor een naaste op zich nemen. De zorgbonus betekent een belastingvoordeel voor kinderen, ouders, grootouders en mantelzorgers, die ervoor kiezen om verlof op te nemen of minder te gaan werken om de zorg beter te kunnen combineren met het werk. Zorgen voor elkaar moet niet belast, maar beloond worden.

De grootste zorg van mensen over de kosten in de zorg gaat over het eigen risico.  Voor veel mensen, in het bijzonder chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking, is dat veel geld. Wij vinden dat het anders kan. Het eigen risico blijft een goed instrument om de kosten in de hand te houden, maar een forse verlaging van het eigen risico maakt dat de lasten voor de zorg eerlijker worden verdeeld onder gezonden en zieken. Het reguliere bezoek aan de huisarts blijft wat ons betreft buiten het eigen risico vallen, de er geen drempel is voor een bezoek aan de huisarts. Ook voor minderjarige kinderen komt er geen eigen risico voor medisch specialistische zorg; wij vinden het belangrijk dat ouders altijd de mogelijkheid hebben om met hun kinderen het zekere voor het onzekere te nemen.

Zoals ik hiervoor geschreven heb, heeft de regering juist gekozen om mantelzorg te belasten met een mantelzorgboete. Na veel protest is die boete voorlopig niet ingevoerd. Het CDA kiest ervoor om die boete definitief niet in te voeren.  Iemand met een AOW-uitkering wordt dan niet gekort wanneer hij bij een familielid woont om voor elkaar te zorgen.  Zo’n boete op zorgzaamheid en solidariteit vinden wij niet passen. Samen met mijn collega Pieter Heerma heb ik mij ingezet om de mantelzorgboete af te schaffen.

Ik houd u graag op de hoogte van mijn acties en die van mijn CDA-collega’s. Als u dit wilt, kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief via de link onderaan op www.cda.nl. Meer informatie over de plannen van het CDA voor de toekomst van Nederland vindt u in ons conceptverkiezingsprogramma (https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/CDA/Documenten/2016/TK2017/Verkiezingsprogramma/Concept%20CDA%20verkiezingsprogramma%20Keuzes%20voor%20een%20beter%20Nederland%202017-2021.pdf).

Ik dank u nogmaals hartelijk voor uw mail en ik hoop dat u mij wilt steunen in de strijd voor een politiek die rechtvaardig met ouderen omgaat.

Hartelijke groet,

Pieter Omtzigt

 

SP op 30 mei

Ik ben het helemaal eens met de hartenkreet. De manier waarop de regeringspartijen, maar ook een aantal oppositie partijen met ouderen omgaan is in strijd met de manier waarop je met ouderen hoort om te gaan. Ieder respect voor de mensen die ons land hebben opgebouwd hebben zij over boord gezet. De SP doet dat niet. Wij hebben ons steeds verzet tegen ongelijke behandeling van ouderen ten opzichte van anderen. Dat zullen wij blijven doen. Juist ook als het om koopkracht gaat.

 

Met groet,
Paul Ulenbelt
SP Tweede  Kamerlid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

D66 op 13 juni

 

Hartelijk dank voor uw email. D66 maakt zich al jaren zorgen over de staat van het pensioenstelsel. Door de slechte situatie op de financiële markt wordt ieder die pensioen krijgt, en die pensioen opbouwt, al jarenlang hard geraakt. De afgelopen jaren resulteerde dat in het niet indexeren van pensioenen. Aankomend jaar zullen de aanspraken van opbouwers en gepensioneerden gekort gaan worden. Omdat kortingen uitgesmeerd mogen worden zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook in de jaren daarna zijn. Men kiest er zo voor niet in een keer door de zure appel heen te bijten, maar deze stuksgewijs op te eten.

De pijn van deze pensioenkortingen zal het meest direct bij ouderen gevoeld worden. Werkenden worden pas geconfronteerd met het resultaat van de korting tegen de tijd dat ze met pensioen gaan, gepensioneerden voelen het gelijk in de portemonnee. Om dit te compenseren is D66 voornemens een deel van de begroting te gebruiken om ouderen in AOW aan te vullen. Zo hopen wij de pijn te verminderen.

Het aanvullen van de AOW is echter geen houdbare maatregel: we moeten toe na een structurele oplossing voor de pensioenen. Het kabinet studeert al sinds haar aantreding op een structurele oplossing: een nieuw pensioenstelsel. Vorig jaar werd toegezegd dat de SER dit jaar met een oplossing, een advies, zou komen. Helaas betrof dit wederom slechts een verkenning. Omdat D66 niet zoals het kabinet op de handen wil blijven zitten, hebben wij een eigen pensioenplan voor de toekomst opgesteld. Dit kunt u hier vinden:
https://d66.nl/publicaties/baas-eigen-pensioen-10-bouwstenen-nieuw-pensioenstelsel/ . (de achtergrondnotitie, met onderzoek, kunt u hier vinden:
https://d66.nl/publicaties/baas-eigen-pensioen-achtergrondnotitie/ ).

Een van de belangrijkste stappen die wij zetten, is dat wij wel de voordelen van collectief beleggen behouden, maar overstappen naar een stelsel met lifecycle beleggingen. Dat betekent dat iedere deelnemer een beleggingsmix krijgt die bij zijn of haar leeftijd past.

Door deze op leeftijd afgestemde beleggingsmix zal het mogelijk worden om meer risico te nemen met het geld van jongeren, en minder met het geld van ouderen. In zo'n geval heeft een dalende rente een veel kleiner effect op de pensioenen van gepensioneerden. In zo'n geval zou dus niet gekort dienen te worden, zoals nu wel het geval is. D66 hoopt van harte dat we zo snel mogelijk toe kunnen naar een pensioenstelsel, waar het geld van de gepensioneerde veilig is voor de grote fluctuaties op de financiële markt.

Ook uitte u in uw brief uw zorgen over de zorg. D66 heeft daarover al een tijd een duidelijk standpunt: wij willen af van de mantelzorgboete in de AOW.. Helaas zien we al enige tijd dat de PvdA het definitief schrappen van de mantelzorgboete blokkeert. In de aankomende debatten over de begrotingen zullen wij dit scherp in de gaten houden, om zo goed als het kan te voorkomen dat deze mantelzorgboete wordt ingevoerd. Uw zorgen over de hoge kosten in de zorg delen wij. We zien de afgelopen jaren dat de kosten in de zorg nog steeds toenemen, mede als gevolg van demografische ontwikkelingen en grotere technologische en medische mogelijkheden. Voorop blijft echter staan dat de zorg moet betaalbaar moet blijven en daar zet D66 zich voor in. Uw signaal hierover nemen wij dan ook uiterst serieus.

Tenslotte: de ouderenkorting. Over deze korting maakte D66 zich al een tijd zorgen. Daarom is in het laatste Belastingplan dankzij D66 € 200 miljoen extra beschikbaar gemaakt voor de ouderenkorting. Dit maakt een groot deel van de koopkrachtreparatie voor ouderen van dit jaar blijvend van aard.

Ik hoop dat ik met het bovenstaande uw zorgen heb kunnen beantwoorden. D66 is er trots op dat op dit moment de ouderenarmoede in Nederland de laagste ter wereld is, en zal hard voor werken, om dit zo te behouden.

 

Namens D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg. Met vriendelijke groet,

Martine van Bemmel, medewerker publieksvoorlichting, Tweede Kamerfractie D66 

 

Groen links op 13 juni

Dank voor uw mail. Ook GroenLinks maakt zich, net als u, zorgen over de koopkracht van ouderen en niet-werkenden. Wij hebben de afgelopen jaren gezien dat niet (meer)-werkenden de sluitpost zijn op de begroting van dit kabinet. Voor ons is dit niet acceptabel, vooral waar het gaat om de armste groepen niet-werkenden. Hierop hebben wij dan ook in de Eerste Kamer een motie ingediend, om de overbruggingsregeling te verruimen, zodat mensen met een AOW-gat niet meteen de bijstand in moeten.                                                                                                                                      

Aan de andere kant vinden wij wel dat de AOW en de pensioenen ook over 50 jaar nog steeds betaald moeten kunnen worden. Dit betekent dat aanpassingen nodig zijn om de betaalbaarheid en solidariteit te garanderen. Nog te vaak zit er oneerlijkheid in pensioenen en de AOW: bijvoorbeeld dat ook rijke ouderen een AOW krijgen. Dit vinden wij niet solidair. Wij vinden dat ook rijke ouderen moeten meebetalen aan ons sociale stelsel, net zoals wij dat vinden van andere leeftijdsgroepen. Uiteindelijk mogen aanpassingen wat GroenLinks betreft nooit ten koste gaan van mensen met de laagste inkomens. Eén van de redenen dat wij in onze tegenbegroting (https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-start-nieuwe-traditie-met-klimaatbegroting ) koopkrachtreparatie opnemen voor ouderen met een klein pensioen. We hopen van harte dat u ons hierin blijft steunen.

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                          
Ewoud Nijhof. Beleidsmedewerker Financiën Tweede Kamerfractie GroenLinks.                                                

Eenmansfractie Houwers op 14 juni

 

Graag reageer ik op uw mail waarin u aangeeft dat de grenzen zijn bereikt voor het bezuinigen,

met name op de budgetten en voorzieningen voor ouderen.

Ik kan u melden dat er inderdaad een einde komt aan die bezuinigingen en dat er nu door het kabinet –ook met mijn steun- naar wordt gestreefd om de koopkracht ook voor ouderen te versterken.

Diegenen die hebben geholpen ons land weer op te bouwen en de basis te hebben gelegd voor onze huidige welvaart mogen we niet vergeten !!

Daar kunt u op rekenen.

 

Johan Houwers, Kamerlid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

VVD op 1 juli

 

Hartelijk dank voor uw bericht aan de VVD Tweede Kamerfractie. Het is goed dat u als oudere inwoner van dit land uw zorgen uitspreekt als u ziet dat het niet goed gaat. Wij begrijpen dat mensen na een leven lang hard werken hun bijdrage aan dit land hebben geleverd en dat ze nu willen kunnen vertrouwen op de zekerheid van een goed verzorgde oude dag. Daarom willen wij hieronder graag op een aantal kwesties ingaan die u, en ons, op dit moment aan het hart gaan.

De afgelopen jaren is er inderdaad veel veranderd. Niet alleen voor uw generatie, maar voor iedereen in dit land. Bij aanvang van de huidige kabinetsperiode stond Nederland door de crisis voor een enorme uitdaging om de staatsfinanciën op orde te krijgen. Dat vergt soms ook impopulaire maatregelen. Het schrappen van de ouderentoeslag om de vermogensbelasting in box 3 voor iedereen gelijk te trekken is hier een voorbeeld van.

Met name de bezuinigingen op de zorg waren hard nodig, om de goede kwaliteit van onze zorg overeind te houden en de zorg tegelijkertijd voor iedereen toegankelijk te houden. Of u nu gezond of ziek, rijk of arm, oud of jong bent, onze zorg is voor iedereen bereikbaar. En dat willen we zo houden. En eigenlijk gaat het niet om bezuinigingen, want de kosten stijgen nog steeds. Wat het kabinet heeft gedaan, is een rem zetten op die stijging om te voorkomen dat de zorg over enkele jaren niet meer te betalen is. De zorg wordt met name duurder omdat we steeds meer ziekten succesvol kunnen behandelen en omdat we met zijn allen steeds ouder worden.

Voor de VVD is het allerbelangrijkst dat ouderen de goede zorg krijgen die zij verdienen, het liefst zo lang mogelijk vanuit het comfort van de eigen woning. Daarom stellen wij strenge eisen aan de kwaliteit van de zorg. Om deze kwaliteit te kunnen garanderen is een deel van de zorg overgedragen aan de gemeenten. Zij kunnen vaak de beste inschatting maken van de behoeften van hun inwoners, omdat ze dichter bij de mensen staan. Om het stelsel in de toekomst ook betaalbaar te houden was een structurele hervorming essentieel. Na de hervormingen heeft de VVD ingezet op een langdurige verbetering van de kwaliteit van de zorg. Want dat dit beter moet en kan, is een feit. Door een goede scholing van personeel, meer openheid over kwaliteit, vraaggestuurde bekostiging en een stevige positie van cliënten gaan we dit bereiken. Sommige veranderingen vragen echter wel een wat langere adem voordat de verbeteringen zichtbaar gaan worden. Maar nog steeds spendeert Nederland jaarlijks 80 miljard aan zorg, op een totale begroting van 600 miljard. Dat is nog steeds heel veel geld voor goede zorg.

Ook pensioenfondsen zijn hard geraakt door de crisis. Dat heeft er mede aan bijgedragen dat pensioenfondsen op dit moment niet voldoende geld in kas hebben om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Dat komt door de lage rente en door tegenvallende beleggingen. En dat is wrang. U heeft jarenlang keihard gewerkt voor uw uitgestelde loon en krijgt nu te maken met een minder pensioen dan waar u ooit op gerekend had. Uw pensioen is al jaren niet geïndexeerd en wordt misschien wel gekort. Wij begrijpen heel goed dat u zich daar zorgen over maakt, zorgen of u aan het eind van de maand nog voldoende geld op de rekening heeft staan om boodschappen te doen of een cadeautje voor uw kleinkind te kopen.

De overheid gaat echter niet over de pensioenen, maar alleen over de AOW. En wij zetten ons hard in om die op niveau te houden. Dat betekent niet dat wij geen oog hebben voor de situatie van de pensioenen. Integendeel: elk jaar kijken wij naar de financiële situatie van iedereen in dit land. Als het nodig is treffen we maatregelen. Zo heeft dit kabinet vorig jaar 400 miljoen uitgetrokken voor gepensioneerden. Ook dit jaar zullen we weer goed kijken naar het koopkrachtplaatje van ouderen, en waar mogelijk die verbeteren. Want wij vinden dat iedereen van zijn oude dag moet kunnen genieten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet, VVD Voorlichting

 

 

Partij voor de dieren op 4 juli

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij delen uw zorgen ten zeerste, wat ons betreft is dit dan ook tekenend voor het huidige kabinetsbeleid.                                                                                                          
De Partij voor de Dieren wijst de plannen van dit kabinet voor AOW en (weduwen & wezen) pensioenen af. Het is onrechtvaardig dat mensen die de AOW altijd als verzekering hebben gezien en jarenlang hebben gespaard voor hun pensioen, nu de rekening gepresenteerd krijgen. De Partij voor de Dieren streeft ernaar oud en jong eerlijk te behandelen. De Partij voor de Dieren vindt dat er gedegen toezicht moet komen op het beleid van de pensioenfondsen. De financiële markten moeten worden hervormd, zodat banken en geld weer ten dienste staan van de samenleving, zonder onverantwoord gedrag als winstmaximalisatie en een ongeremde bonuscultuur. Want de kredietcrisis is niet de schuld van hardwerkende burgers of ouderen, maar van banken en verzekeraars. Het overheidsbeleid heeft gefaald, er zijn fouten gemaakt door politici, beleidsmakers en toezichthouders. De gevolgen daarvan mogen niet zomaar neergelegd worden bij oudere werknemers.

Wij hebben destijds ook voor gestemd bij de motie van het lid Krol over geen verlaging van de ouderenkorting en geen afschaffing van de ouderentoeslag.

Wij zijn tegen bezuinigingen op de gezondheidszorg. De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen, daarbij passen geen bezuinigingen. Bezuinigen op de zorgkosten ligt met name in preventie. Preventie zou de basis moeten zijn: gezonder leven, eten en bewegen, spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Gezondheidszorg dient bij voorkeur kleinschalig en regionaal te worden aangeboden en de zorgkosten moeten eerlijk worden verdeeld. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben er echter voor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek. Hoewel er gestreefd wordt naar minder bureaucratie, heeft dit in de praktijk eerder geleid tot meer bureaucratie op het gebied van controle, verantwoording en toezicht. De stelling dat de markt efficiënter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.

Daarnaast zijn wij van mening dat ook de bezuinigingen op de mantelzorg moeten worden teruggedraaid. Daarbij past het niet om te bezuinigen op de fundamenten van ons zorgstelsel: de huisarts, de apotheek, de psychiater, thuishulp, het ziekenhuis en natuurlijk de mantelzorg. Juist mensen die hun hand uitsteken naar anderen, dienen meer ondersteuning te krijgen. Mantelzorgers zouden daarom recht moeten hebben op financiële compensatie en aanvullende maatregelen die het mogelijk maken om zorg en arbeid te kunnen combineren. Om mantelzorgers te voorzien van de nodige kennis en expertise zouden gemeenten individuele, professionele ondersteuning moeten geven.

De PvdD heeft vier basisbeginselen waarop zij haar standpunten en stemgedrag in de Tweede kamer baseert: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarmee vormt de Partij voor de Dieren een zeer herkenbare nieuwe politieke stroming die zich niet in de oude links-rechts tegenstelling laat kwalificeren. U vindt onze standpunten en ons verkiezingsprogramma op onze website.

Met vriendelijke groet,                                                                                                                        
Kelly Mannoesingh;
Publieksvoorlichting Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren                                              

50 plus op 14 juli

Hartelijk dank voor de email die u mij stuurde.
U weet waarschijnlijk dat juist 50PLUS de partij is die op de barricades staat voor senioren. Wij wijzen er al tijden op dat het ouderen zijn die in verhouding het meest hebben moeten inleveren. Ook als het gaat om het inkomen van ouderen, kunt u op 50PLUS rekenen. Kijk maar eens op www.50pluspartij.nl of op mijn persoonlijke website www.henkkrol.nl
- Geen enkele andere partij heeft zo gestreden voor het herstel van de koopkracht.
- De aandacht voor een goed pensioen staat bij ons centraal.
- Goede zorg is voor 50PLUS cruciaal.
- Als het gaat om de strijd tegen de mantelzorgboete liepen we voorop.
- We stemden tegen de aantasting van de ouderenkorting.
- Ik schreeuwde de longen uit mijn lijf om de afschaffing van de ouderentoeslag ongedaan te krijgen. (P.M. Overdone, uw redacteur houdt niet van schreeuwen.)
- We streden tegen de verhoging van de zorgpremie en van de huren, en we eisten herstel van de inkomensondersteuning van AOW’ers.

Hartelijke groet, Henk Krol; Fractievoorzitter 50PLUS Tweede Kamer