Notitie: Leden denken mee

Leden denken mee!!

Onze wereld verandert in een hoog tempo. We voelen ons daar thuis naarmate we als ouder wordende mens intellectueel, economisch en in de maatschappelijke positie kunnen bijblijven.

Met andere woorden: of we nog steeds ten volle meetellen.

We moeten vaststellen dat in onze maatschappij in de huidige sociaal/economische ontwikkelingen wij ouderen steeds meer afhankelijk worden van onze omgeving en weinig invloed kunnen uitoefenen op die ontwikkelingen. We hebben er belang bij om daarin een sterkere en volwaardige positie te krijgen en behouden.

Een positie waarin onze mening en vormgeving van onze belangen er toe doen en meegenomen worden in de besluitvorming op politiek (de verdeling van de macht), maatschappelijk terrein allerlei andere niveaus van onze samenleving.

Daar ligt voor elke Ouderenorganisatie een taak en medeverantwoordelijkheid om die positie te versterken.

Maatschappelijk is een OUDERENORGANISATIE dus een belangrijke factor in al die ontwikkelingen.

Door zo’n organisatie kunnen wij ouderen met al onze belangen gerepresenteerd worden.

Die presentatie krijgt naarmate de betrokkenheid van de leden het meer gewicht en invloed op de besluitvorming op maatschappelijk, politiek terrein en ambtelijk niveau.

Een medeverantwoordelijkheid voor elk lid van de organisatie.

Van groot belang dus om de leden zo sterk mogelijk te betrekken, bij het functioneren van de organisatie. De leden uit te nodigen in die wisselwerking een eigen bijdrage te leveren door een actieve medewerking in de vormgeving van die belangenbehartiging.

 

Om welke belangen gaat het?

De AVOS Is duidelijk in de formulering. Belangenbehartiging staat voorop. In die belangenbehartiging nemen anno 2016 culturele, educatieve en recreatieve activiteiten terecht een prominente plaats in.

Doordenkend op “belangenbehartiging” en het daarvoor te voeren beleid moet er ook aandacht zijn voor:

 • Mobiliteit / Openbaar vervoer
 • Wonen
 • Buurt/wijksamenhang
 • Maatvoering in de lasten die de (landelijk, provinciaal, gemeentelijk) overheid ons oplegt.
 • Visieontwikkeling op ouder worden
 • Zorg – Mantelzorg – medische voorzieningen
 • Informatie over allerlei regelingen voor ouderen
 • Maatschappelijke positie (meer met dan over ouderen praten)
 • Cursuswerk, vormende en informatieve bijeenkomsten
 • Sociaal contact (meer dan allerlei ontspanningsactiviteiten)
 • Netwerken met andere ouderenorganisaties en maatschappelijke organisaties
 • Dienstverlening / Klussen door en voor ouderen
 • Media ( T.V., Radio, kranten, tijdschriften)
 • Gebruik van de plaatselijke pers
 • Leden betrekken in eigen beleidsontwikkeling.

Een klankbordgroep kan de betrokkenheid van de leden vergroten en ook een sterkere positie opleveren in het overleg en/of onderhandelingen voor het bestuur van de AVOS met betrekking tot

de belangenbehartiging.

                                                                                                     

Klankbordgroep

Een “klankbordgroep” zou een mogelijkheid zijn de betrokkenheid van de leden vorm te geven.

Gevormd door een wisselend aantal leden die met een bepaalde frequentie en met begeleiding door een bestuurslid discussiëren over zaken naar eigen keuze en onderwerpen die het bestuur ter bespreking aandraagt.

Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid en vrijheid om de visie die zo’n groep aandraagt al of niet te aanvaarden en om te zetten in beleid.

Om als bestuur niet te profiteren van alle kennis, kunde en ervaring van leden, zou jammer zijn.

 

De toekomst voor een gelijkwaardigheid van de AVOS als organisatie met professionele gesprekspartners op bepaalde maatschappelijke situaties en ontwikkelingen en het vormen van een Klankbordgroep ziet er goed uit, want;

 • Het opleidingsniveau van ouderen stijgt.
 • De komende generatie heeft een sterkere drang dan voorheen om bij te blijven en mee te beslissen.
 • De netwerken van ouderen zijn uitgebreider en de onderlinge communicatie is door de ontwikkeling van de moderne middelen op het gebied van de media en communicatiemogelijkheden intensiever. Ook al is die dan soms minder persoonlijk.
 • Leden hebben capaciteiten waar het bestuur van kan profiteren.
 • Inventariseren van die capaciteiten en idealen geeft een beeld van wat leden te bieden hebben.

 

Het zou jammer zijn om de idealen en belangen van ouderen “ in het museum” bij te laten zetten, geen gebruik te maken van alle kennis van zaken en hen niet uit te nodigen om mee te denken.

Een meer proces begeleidend bestuur in vergaderingen, de leden meer uit nodigen nadrukkelijk te reageren op wat er aan de orde is, hun opmerkingen en vragen toe te lichten, kan de betrokkenheid bevorderen.

 

HET WOORD IS NU AAN DE LEDEN .

NODIG HEN UIT OM ZICH TE LATEN HOREN EN DAARMEE EEN BIJDRAGE TE LEVEREN AAN EEN ORGANISATIE DIE DE POSITIE VAN DE OUDEREN IN ONZE GEMEENTE KAN VERSTERKEN. ALLEMAAL VOOR EIGEN VOORDEEL. VERGROTING VAN DE ZIN OM LID TE ZIJN VAN DE AVOS EN TE WINNEN IN ZINGEVING AAN HET LEVEN.

 

Venray 28 maart 2016

Chr. Ter Beek

  

Chris ter Beek tijdens de eerste ledenbijeenkomst van AVOS