OPRICHTING VERENIGING d.d. 14 december 2015 1188921/WWE nr.

Heden, veertien december tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr.  Wilhelmus Gertrudis Weijs, notaris te Venray: 

a. de heer Henricus Johannes Maria van der Locht, rijbewijsnummer 4733752015, afgegeven te Venray op zes juni tweeduizend twaalf (06-06- 2012), geboren te Uden op tien november negentienhonderd eenenveertig (10- 11-1941), wonende Laagheidseweg 16, 5804 BJ Venray, in wettelijke  gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Maria Hendrika Koopmans;

b. de heer Godefridus Gerardus Joseph Vossen, paspoortnummer NYPBF3427, afgegeven te Venray op achttien juli tweeduizend twaalf (18-07- 2012), geboren te Roggel op acht januari negentienhonderd vijftig (08-01-1950), wonende Etnalaan 29, 5801 KA Venray, in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met mevr.Theodora Antonia Maria Kijzers. 

De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden:        

STATUTEN 

 

Paragraaf 1. Begripsomschrijvingen  
Artikel 1.  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze statuten bepaalde wordt verstaan onder:
a. bestuur, het in artikel 13 bedoelde bestuur;
b. huishoudelijk reglement van de vereniging, het in artikel 16 bedoelde huishoudelijk reglement;  
c. leden, degenen die op grond van paragraaf 5 door het bestuur als lid van de  Blad 2 vereniging zijn toegelaten;
d. vereniging, de in artikel 2 genoemde Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging AVOS-Venray .  
e. algemene ledenvergadering, genoemd in artikel 15.  


Paragraaf 2. Naam, zetel en duur

Artikel 2.  1. De vereniging draagt de naam: Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging AVOS-Venray ( bij verkorting genaamd AVOS).  
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Venray.  
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  


Paragraaf 3. Grondslag

Artikel 3. De grondslag van de vereniging is de fundamentele gelijkheid van al haar leden, vormgegeven in waarachtig democratisch handelen en in een respectvolle bejegening van iedereen, ongeacht sociale identiteit en levensbeschouwing.

Paragraaf 4. Doel en middelen  
Artikel 4.
1. De vereniging stelt zich ten doel:  
a. een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij -naar vermogen- in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;  
b. de belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.  
2. Zij beoogt geen winstoogmerk.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle dienstige middelen,  waaronder:  
a. het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;  
b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan.
4. De vereniging kan - op voorstel van het bestuur - in de algemene ledenvergadering besluiten lid te worden van een regionale en/of landelijke koepelorganisatie voor ouderen, alsmede tot beëindiging van dat lidmaatschap. De voorzitter van het bestuur of een daartoe aangewezen andere afgevaardigde vertegenwoordigt desgewenst de vereniging bij deze koepelorganisatie.  

Paragraaf 5. Leden van de vereniging  
Artikel 5.  
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.  
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, beslist het bestuur over de toelating van natuurlijke personen die aan het bestuur het verzoek doen toekomen lid te worden van de vereniging.  
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
4. De leden hebben het recht deel te nemen aan de activiteiten die door of namens de vereniging worden georganiseerd.  
5. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden opgenomen ter zake van de onderscheiding in categorieën van leden.  
Artikel 6.
1. Tegen een besluit van het bestuur tot weigering van verlening van het lidmaatschap van de vereniging, kan degene aan wie de gevraagde voorziening is onthouden bezwaar maken bij de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan besluiten het lidmaatschap alsnog toe te staan. In het huishoudelijk reglement worden hiertoe nadere regels opgenomen.
2. De algemene ledenvergadering kan een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.  
Artikel 7.  
1. Het lidmaatschap eindigt door:  
a. het overlijden van het lid;  
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;  
d. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk of via e-mail geschieden bij het bestuur.
3. Opzegging door de vereniging kan slechts door het bestuur schriftelijk of via e-mail geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze Statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, evenals wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.  
6. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. Ook kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of meegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
7. Een lid is niet bevoegd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.
8. Opzegging brengt geen wijziging in de financiële verplichtingen van het lid gedurende het lidmaatschap ontstaan.
9. Onverminderd het bepaalde in het elfde lid, kan het bestuur leden die het bepaalde in artikel 8, eerste lid overtreden, berispen, schorsen of voordragen voor ontzetting aan de algemene ledenvergadering. De schorsing duurt ten hoogste een jaar. Indien het bestuur in die periode de geschorste niet voor ontzetting heeft voorgedragen aan de algemene ledenvergadering, vervalt de schorsing. Aan ontzetting gaat altijd schorsing vooraf. Tenzij de belangen van de vereniging hierdoor ernstig worden geschaad, bedraagt de termijn tussen schorsing en ontzetting tenminste twee maanden.
10. In het huishoudelijk reglement worden nadere regelen opgenomen ter zake van de procedures die in acht genomen worden bij berisping, schorsing en ontzetting. Deze nadere regeling voorziet in elk geval in een reële mogelijkheid tot verweer van degene die naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komt voor berisping, schorsing of ontzetting.
11. Leden die hun financiële verplichtingen niet nakomen kunnen, nadat een in het huishoudelijk reglement te bepalen aantal aanmaningen is verzonden, zonder tussenkomst van de algemene ledenvergadering door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet.
Artikel 8.
1. De leden zijn gehouden de statuten, het huishoudelijk reglement en overige besluiten van de vereniging na te leven. Zij laten handelingen na waardoor het verenigingsbelang kan worden geschaad.
2. De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie aan de vereniging waarin inbegrepen een bijdrage aan financiële verplichtingen van de vereniging jegens derden.

Paragraaf 6. Geldmiddelen, contributies, boekjaar, jaarrekening en controle

Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;  
b. overige inkomsten.  
2. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
3. In het huishoudelijk reglement worden nadere regelen gesteld inzake de wijze waarop de contributie moet worden voldaan en de gevallen waarin gehele of gedeeltelijke teruggave van de contributie kan worden gevorderd.

4. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
5. Schenkingen of legaten kunnen slechts worden aanvaard indien eventueel daaraan verbonden kosten de waarde van de schenking of het legaat niet te boven gaan.
6. Donateurs zijn als zodanig door het bestuur toegelaten natuurlijke personen, rechtspersonen of personenvennootschappen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimumbijdrage. Zij hebben binnen de vereniging geen andere rechten en verplichtingen.
7. Erfstellingen kunnen uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 10.  
Zowel het verenigingsjaar als het boekjaar lopen van één januari tot en met één en dertig december.
Artikel 11.  
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Door de zorg van het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, wordt jaarlijks uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, een rekening van baten en lasten alsmede een toelichting welke het jaarverslag van de penningmeester bevat.
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit, en doet, onder overlegging van de jaarrekening als in het vorige lid bedoelde, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden die geen deel uitmaken van het bestuur een financiële commissie die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt. De commissie telt twee leden. Leden van de commissie kunnen niet langer dan twee aaneengesloten jaren het lidmaatschap van deze commissie vervullen. De commissie brengt de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Is hiervoor boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich, in overleg met het bestuur, laten bijstaan door een deskundige. Het bestuur verschaft de commissie alle inlichtingen en inzage in boeken en bescheiden van de vereniging.  
5. De goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt, voor zover geen voorbehoud is gemaakt en voor zover de handelingen van het bestuur uit de stukken blijken, het bestuur tot decharge voor het gevoerde bestuur.
 

Paragraaf 7. De organen van de vereniging
Artikel 12. De organen van de vereniging zijn de algemene ledenvergadering en het bestuur.  
Artikel 13.  
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks het aantal bestuursleden vast. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.  
2. De algemene ledenvergadering benoemt en ontslaat de bestuursleden. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De zittingstermijn is tenminste één (1) jaar en ten hoogste vijf (5) jaar. Aftredende bestuursleden kunnen worden herbenoemd. Elk lid van de vereniging is gerechtigd voorstellen te doen voor te benoemen leden van het bestuur. De stemming geschiedt, tenzij bij acclamatie, schriftelijk. Indien er meerdere kandidaten voor de vervulling van een functie zijn en geen der kandidaten verkrijgt de volstrekte meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, wordt opnieuw gestemd tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen.  
3. De voorzitter wordt in functie gekozen, de invulling van overige functies wordt -- door het bestuur bepaald.  
4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:  
a. door overlijden van het bestuurslid;  
b. door periodiek aftreden volgens het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden bedoeld in lid 2;  
c. doordat het bestuurslid failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
d. door ondercuratelestelling van het bestuurslid, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van de goederen van het bestuurslid wordt ingesteld;  
e. door bedanken;  
f. door ontslag aan hem verleend door de algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in lid 2.
Artikel 14.  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.  
2. Het bestuur richt zich naast zijn wettelijke taken met name op:  
a. Het vaststellen van beleid en toezicht op de beleidsuitvoering;  
b. Het afleggen van verantwoording aan de algemene vergadering;  
c. Het vertegenwoordigen van de vereniging.
3. De voorzitter van het bestuur is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
4. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur neemt een door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid, als waarnemend voorzitter, diens functie waar. Bij de waarneming van het voorzitterschap gaan alle rechten en plichten van de voorzitter van het bestuur over op de waarnemend voorzitter van het bestuur.  
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte komt bovendien toe aan twee leden van het dagelijkse bestuur (of hun  plaatsvervangers) gezamenlijk.
6. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of - meer leden van het bestuur, kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
7. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd om overeenkomsten aan te gaan tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot  zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt; deze beperking geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.  
8. Het bestuur is uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten die financiële verplichtingen behelzen welke een in het huishoudelijk reglement nader vast te stellen bedrag te boven gaan.  
9. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.  
10. Het bestuur vergadert periodiek en draagt zorg voor de regelmatige bekendmaking van de besluiten aan de leden van de vereniging. In het  huishoudelijk reglement worden nadere regelen gesteld met betrekking tot de vergaderingen van het bestuur.  
11. Het bestuur geeft aan de algemene ledenvergadering de gevraagde inlichtingen.
Artikel 15.
1. Jaarlijks wordt in het voorjaar en in het najaar een algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur ziet erop toe dat alle leden worden uitgenodigd.
2. In de voorjaarsvergadering, uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar, komen tenminste aan de orde  
a. het jaarverslag van het bestuur en de rekening en verantwoording met het verslag van de financiële commissie;
b. de benoeming van de financiële commissie voor het volgende boekjaar;  
c. voorziening in eventuele open plaatsen in het bestuur.
3. In de najaarsvergadering, uiterlijk twee maanden voor aanvang van het nieuwe boekjaar komen ten minste aan de orde  
a. het activiteitenplan voor het komende boekjaar  
b. de begroting voor het komende boekjaar, alsmede het voorstel tot vaststelling van de jaarlijkse contributie. Het bestuur presenteert uiterlijk twee weken voor de datum van de  voorjaarsvergadering tenminste:  
a. een jaarverslag van het bestuur;
b. een financiële verantwoording over het afgelopen jaar;
5. Een algemene ledenvergadering komt voorts zo vaak bijeen als het bestuur zulks wenselijk acht, dan wel indien tenminste tien procent (10 %) van het aantal op het moment van de aanvraag geregistreerde leden van de vereniging zulks aan het bestuur kenbaar maakt. In dit laatste geval roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een algemene ledenvergadering bijeen.
6. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, dan wel een ander door het bestuur aangewezen lid.
7. Elk aanwezig lid heeft een stem. Afwezige leden kunnen een aanwezig lid machtigen namens deze hun stem uit te brengen. Elk aanwezig lid kan ten hoogste één stemmachtiging van niet aanwezige leden waarnemen.  
8. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, voor zover niet bij de wet of bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
9. Ter bepaling van enige meerderheid tellen blanco uitgebrachte stemmen niet mee.
10. Al hetgeen de algemene vergadering, de oproep daartoe en de besluitvorming daarin, verder betreft wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.

Paragraaf 8. Het huishoudelijk reglement
Artikel 16.  
1. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur, een huishoudelijk reglement voor de vereniging vast. Het huishoudelijk reglement bevat in elk geval een nadere uitwerking van die onderwerpen die bij deze statuten aan het huishoudelijk reglement zijn opgedragen.  
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of deze statuten.  
3. Het bestuur informeert de leden over de wijze waarop deze in het bezit kunnen komen van een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur ziet erop toe, dat er voldoende exemplaren van de statuten en het huishoudelijk reglement aanwezig zijn.

Paragraaf 9. Wijzigingen van de statuten en reglementen alsmede ontbinding van -- de vereniging
Artikel 17.
1. De statuten en reglementen kunnen uitsluitend worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten casu quo reglementen zal worden voorgesteld; een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis zijn gebracht. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen.  
2. Een besluit tot statutenwijziging vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken een tweede vergadering opgeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot wijziging van de statuten, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Een besluit tot reglementswijziging kan door de algemene ledenvergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen.
4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit vereist een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken een tweede vergadering opgeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot ontbinding van de vereniging, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de - uitgebrachte stemmen.
2. Na ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening, tenzij door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding, één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen. Gedurende de vereffening is het bij en krachtens deze statuten bepaalde zoveel mogelijk van toepassing.
3. De algemene ledenvergadering bepaalt bij het besluit tot ontbinding een eindbestemming voor een eventueel batig saldo.

Paragraaf 10. Slotbepaling
Artikel 19.
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Slotverklaring 
Tenslotte verklaarden de comparanten: Als lid van de vereniging treden toe alle genoemde oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden:
- de heer Henricus Johannes Maria van der Locht, geboren te Uden op tien november negentienhonderd eenenveertig, wonende Laagheidseweg 16, 5804 BJ Venray, tot voorzitter;
- de heer Godefridus Gerardus Joseph Vossen, geboren te Roggel op acht januari negentienhonderd vijftig, wonende Etnalaan 29, 5801 KA Venray, tot  secretaris/penningmeester;  
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP Waar in deze akte een ongehuwde staat van een comparant, betrokkene of partij --- wordt aangeduid, geldt dat geen sprake is van een geregistreerd partnerschap.
SLOT De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. Deze akte is in minuut verleden te Venray op de datum vermeld in de aanhef. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten medegedeeld en toegelicht. Vervolgens hebben de comparanten eenparig verklaard daarvan tijdig voor het verlijden kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing, is deze akte door de comparanten en door mij, notaris, ondertekend. (Volgt ondertekening) DIGITALE UITGAVE VAN DE AKTE:

 

Dit is overgenomen van de officiële notariële akte.