BELEIDSUITGANGSPUNTEN AVOS Venray.

Bij het ontstaan van Seniorenvereniging AVOS is afgesproken, dat een aantal beleids- uitgangspunten wordt geformuleerd als richtsnoer en leidraad voor de toekomst. Maar tevens ook als prikkel voor verdere ontwikkeling en groei van de vereniging.

Het aantal senioren in de samenleving groeit, bovendien worden we met z’n allen steeds ouder. Dit gegeven vraagt bijzondere aandacht en zorg. Voor velen is dit een belangrijke prikkel om zich te organiseren en op te komen voor elkaar.
AVOS wil die zorg en aandacht graag ondersteunen en mede vorm geven door zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk deel te nemen aan (overleg-)organen, die hiervoor dienstig en mogelijk zijn.

Uitdrukkelijk wordt daartoe overleg en samenwerking met anderen gezocht en gestimuleerd.
Daarnaast worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd, gericht op het voorkomen van vereenzaming en isolement.

AVOS Venray zal:

 • Opkomen voor de belangen van alle senioren in de samenleving

 • Bijdragen aan een goede vertegenwoordiging van deze belangen bij de (politieke en

  maatschappelijke) besluitvormers

 • Meepraten en zo mogelijk meebeslissen op alle niveaus in de samenleving

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over voor senioren van belang zijnde

  onderwerpen

 • Bijdragen aan het voorkomen van vereenzaming en isolement

 • Sociale en sociaal-culturele activiteiten organiseren

 • Aandacht besteden aan senioren, die het (tijdelijk) moeilijk hebben, bieden van een

steun in de rug

 • Zorgen voor ledenvoordeel bij o.a. verzekeringen, rijbewijskeuring etc.

 • Belastinghulp bieden aan de leden van de vereniging

 • Eigen initiatieven van leden stimuleren, faciliteren en ondersteunen

z.o.z.

De beleidsontwikkeling en –beïnvloeding zal met name landelijk nog veel aandacht en vorm moeten krijgen. Plaatselijk, regionaal en provinciaal zijn reeds goede ontwikkelingen in gang gezet.

 • -  Belangenbehartiging heeft in samenwerking met anderen al goed vorm gekregen. Nadere info is te vinden op onze website.

 • -  Voor informatie en advies kunnen belangstellenden een beroep doen op de vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s)

 • -  Een uitgebreid activiteitenprogramma wordt ieder jaar verdienstelijk gerealiseerd door de activiteitencommissie. Daarbij wordt gestreefd naar een gevarieerd aanbod van activiteiten met een educatief, informatief, cultureel en/of sociaal karakter.

 • -  Verder nemen ook individuele leden initiatief om te komen tot gewenste activiteiten voor belangstellenden. AVOS ondersteunt en faciliteert hierbij.

 • -  De fietscommissie organiseert maandelijks een korte fietstocht (ca. 25 km.) en twee keer per jaar een grote (ca. 45 km.)

 • -  Omzien naar elkaar wordt in onze vergrijzende samenleving een toenemende behoefte. Mensen worden steeds ouder en velen zien een sterke inkrimping van hun sociale netwerk. AVOS wil ontwikkelingen op dit vlak faciliteren, bijvoorbeeld met een soort “lief-en-leed-commissie”.

 • -  Publiciteit rond beleid en activiteiten zal waar mogelijk en gewenst plaatsvinden via lokale, provinciale en landelijke media.

  FV/ 17-09-2017