AVOS programma van 2018

Dit programma wordt regelmatig geactualiseerd.

Woensdag 3 januari: Korte fietstocht

Donderdag 18 januari: Lezing over Pierre Cuypers door Anneke Vàhl.

Pierre Cuypers, architect, kunstenaar, ambachtsman, projectontwikkelaar en katholiek

Pierre Cuypers die leefde van 1827 tot 1921 was in zijn tijd een belangrijk architect die zowel vereerd als verketterd werd. Hij is de bouwer van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Tevens bouwde hij door heel Nederland vele kerken in vooral neogotische stijl. Ook in Venray heeft hij zijn sporen nagelaten. Zo restaureerde hij de Grote of Petrus’ Bandenkerk en was hij de bouwer van het voormalig Jerusalemklooster dat tijdens Wereldoorlog II werd verwoest. Ook bouwde hij het Freulekeshuus, waar tot vorig jaar het Venrays Museum gehuisvest was.

Anneke Váhl zal vertellen over het leven en werk van deze grote architect die in Roermond geboren is. Zijn gezin en zijn vrouw waren zeer belangrijk voor hem. Van groot belang voor zijn persoon maar vooral voor zijn loopbaan waren zijn vrienden en zijn sociaal netwerk.

Anneke Váhl woont in Gennep en vervulde tijds haar werkzame leven diverse leidinggevende functies in diverse ziekenhuizen. Na haar pensionering kreeg zij meer tijd voor haar grote liefde, de geschiedenis. Zo werd zij o.a. gids in het Bevrijdingsmuseum te Groesbeek en in het Paleis het Loo te Apeldoorn.

De lezing is toegankelijk voor leden van AVOS en KBO.

Woensdag 7 februari: Korte fietstocht.

Donderdag 22 februari: Film over India door Theo Linssen.

Op 15 februari organiseert de AVOS weer een bijeenkomst over een interessant onderwerp.
De heer Theo Linssen, leraar aan het Dendron college in Horst, reisde naar Chennai in India. 
Hij was daar met enkele leerlingen op bezoek bij het project "Helpende Handen" (Bart Veldpaus)
Over dit bezoek komt hij een presentatie geven. 
Een verhaal aangevuld met filmopnames en met de mogelijkheid vragen te stellen aan de leerlingen die met hem mee waren.
India is een land van een grootte en met een variëteit o.a. tussen rijk en arm, die voor ons nauwelijks te bevatten is. 
Een indruk daarover wordt ons deze middag gegeven. 
We beginnen zoals gewoonlijk om 14:00 uur in de Kemphaan.

De lezing is toegankelijk voor leden van AVOS en KBO.

Woensdag 28 Februari:  Zorgdag AVOS.  Nadere informatie volgt.

Dinsdag 6 maart: Bezoek aan VAN ‘T LINDENHOUTMUSEUM in Nijmegen

In 1863 stichtte het echtpaar Van ’t Lindenhout in Nijmegen een tehuis voor wezen.

De instelling kreeg de naam Kinderdorp Neerbosch. In de voormalige Weezenkapel is een museum ingericht waar de geschiedenis van dit dorp verteld wordt.  

Programma:

* Vertrek bij De Kemphaan om 13:15 uur.

* Om 14:00 uur worden we er ontvangen met koffie en ‘iets erbij’.

* De conservator geeft een inleiding met historische beelden. Aansluitend is er een bezoek aan de kelder van de kapel waar de oorlogssituatie wordt verhaald.

Een toelichting op het museum en het uitgebreide programma voor deze middag kunt u lezen in de reeds per mail toegezonden bijlage. De website van het museum vindt u hier

De kosten van deze excursie bedragen € 6.00 per persoon inclusief rondleiding en koffie.

We reizen met eigen vervoer. Gelieve a.u.b. bij aanmelden aan te geven of u zelf rijdt of dat u graag mee wilt rijden. De ‘meerijders’ betalen € 3.00 aan hun chauffeur. 

Voor informatie kunt u zich wenden tot Leo Broers per tel. 0478-584426.

Maximaal 30 AVOS-leden kunnen in het museum ontvangen worden. Voor deelname aan deze middag kunnen zij zich uiterlijk 2 maart aanmelden bij Frans Lemmers per e-mail fdlemmers@home.nl of per telefoon 0478-514362. 

Met vriendelijke groet,

Leo Broers, organisator van deze middag

Frans Lemmers, ambtelijk secretaris AVOS

Woensdag 7 maart: Korte fietstocht.

Donderdag 22 Maart : Algemene ledenvergadering.

Woensdag 4 april: Korte fietstocht.

Dinsdag 10 april: Bezoek aan het DAF museum in Eindhoven inclusief rondleiding.
De geschiedenis van DAF gaat terug tot 1928, toen de broers Hub en Wim van Doorne de basis legden voor wat vandaag de dag DAF Trucks is. Wat begon als een kleine machinefabriek en smederij, ontwikkelde zich tot de snelst groeiende truck producent van Europa. Entree is voor eigen rekening. Museumkaart is geldig. Voor prijzen Zie verder:  http://www.dafmuseum.nl/nl-nl/info#prijzen

Voor leden van AVOS en KBO. Niet AVOS leden betalen 5 euro.

Vrijdag 21 april: Bezoek museum Kurhaus Kleef

Woensdag 2 mei: Korte fietstocht.

Donderdag 17 mei: De 7 wereldwonderen. Een lezing door dhr. van Eck.
Woensdag 23 mei: Lange fietstocht
 

Woensdag 6 juni: Korte fietstocht.insdag 10 juli Excursie naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Venlo

Dinsdag 12 juni: Bezoek aan het oorlogsmuseum Overloon. 
Na aankomst krijgen we in de aula een presentatie van een uur over het leven in oorlogstijd; over de tekorten waar vooral huisvrouwen mee te maken hadden en de slimme manieren waarmee ze dat oplosten.
Bij de presentatie worden authentieke voorwerpen gebruikt.
Na deze presentatie kan ieder op eigen gelegenheid het museum bezoeken. 
De entree (voor eigen rekening) bedraagt 12.00 Euro. Museumkaart is geldig!
Voor leden van AVOS en KBO. Niet AVOS leden betalen 5 euro.
Zie verder: https://www.oorlogsmuseum.nl/nl/bezoekinfo-en-groepen/voor-het-bezoek/toegangsprijzen/

Woensdag 27 Juni: 
Excursie AVOS schildersgroep de rake kwasten

Schildersgroep de rake kwasten, 4 schilderende Venrayse mannen, organiseren op woensdagmiddag 27 juni een excursie voor leden van AVOS naar het winkelpand de Bleek 41 (tegenover de Wereldwinkel) en daarna wandelend naar het atelier op het St.Annaterrein . De amateur-kunstschilders geven uitleg over hun schilderijen; nu portretten en abstract. Onlangs hebben zij in de Bleek het, door Electro Martens voor dit doel beschikbaargestelde, winkelpand met nieuwe schilderijen her-ingericht.

De start van het programma is om 14.00 uur bij de Bleek. Alleen voor diegenen die zich vantevoren heeft aangemeld.
Na de bezichtiging hier met uitleg van de schilders wandelen de bezoekers naar het atelier op het St.Annaterrein. Onderweg vertelt een AVOS-lid iets over kunst die men gaandeweg tegenkomt. In het atelier wordt een korte pauze gehouden. Daarna wordt gelegenheid gegeven om de “muur” ,welke in 2017 bij het Evenement “ Schijt aan de Grens” werd gefabriceerd, in alle rust te bekijken. De “muur” heeft hier een nieuwe plaats gekregen. Over de afbeeldingen op de muur zullen de rake kwasten het een en ander vertellen.
Opgave voor deze activiteit naar info@avosvenray.nl Er wordt uitgegaan van een maximum aantal deelnemers van 20.

De activiteit staat ook open voor overige geïnteresseerde ouderen in de gemeente Venray. Bij over-inschrijving genieten AVOS-leden echter de voorkeur, maar wordt er - bij voldoende interesse – (en zo mogelijk) wel een tweede excursie ingepland.
Voor nadere informatie : tel. 06-13448644

Woensdag 4 juli: Korte fietstocht.

Dinsdag 10 juli

EXCURSIE NAAR DE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE VENLO

Aan de AVOS-leden wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een excursie naar de regionale rioolwaterzuiveringsinstallatie in Blerick-Venlo en wel op dinsdag 10 juli a.s. om 10.00 uur. Duur van de excursie: ongeveer 2 uur.
Aan deze interessante excursie kunnen maximaal 25 leden deelnemen; bij een groter aantal komt er op 19 juli een tweede excursie. Deelname op volgorde van aanmelding.

Op 10 juli wordt er uiterlijk om 9:30 uur met eigen auto’s vertrokken bij De Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray. We gaan ervan uit dat de ‘zelfrijders’ andere leden mee laten rijden, dit voor zover er auto’s beschikbaar zijn.
Gelieve a.u.b. bij aanmelding aan te geven of u zelf rijdt of dat u ‘meerijder’ bent.
Aan de meerijders wordt gevraagd om zelf
1.50 (gepast) aan benzinekosten aan hun chauffeur te betalen.
Voor deelname dient u zich uiterlijk 26 juni aan te melden bij:
Frans Lemmers per e-mail fdlemmers@home.nl of per telefoon 04780514362.
Het bezoekadres (voor de TomTom) is: Ubroekweg 38, 5928 NM Venlo.
Dragen van plat schoeisel is een voorwaarde. Rolstoelgebruikers kunnen de excursieruimte op de 1e etage niet bereiken. Wel is het terrein (beperkt) toegankelijk.

EXCURSIE NAAR DE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE VENLO; aanvullende informatie door Jan Houba, organisator van deze excursie

Waterbeheer
Het (oppervlakte)waterbeheer in onze provincie is een taak van het Waterschap Limburg, gevestigd in Roermond. Dat houdt o.a. in: beheer en onderhoud van beken en kanalen, afvoer van te veel water en aanvoer van water waar dat te weinig is; afvalwaterzuivering en waterkwaliteitsbeheer (onderzoek van en controle op de kwaliteit van oppervlaktewater) en tenslotte dijkbeheer (voorkomen van overstromingen van de Maas).
Zelfstandig onderdeel van het Waterschap Limburg is het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), eveneens gevestigd in Roermond, dat met name zorgt voor de zuivering van afvalwater in de hele provincie. In de provincie liggen een aantal regionale rioolwater- zuiveringsinstallaties, onder andere in Venray (Industrieterrein Smakterheide, naast het Milieustation) en in Venlo (tussen de Venrayse weg en de Maas).
De installatie in Venlo is geschikt om die voor een excursie te bezoeken. Graag maken wij van die gelegenheid gebruik om onze leden te laten zien hoe zo’n proces werkt en wat daar allemaal bij komt kijken. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor duurzame energieopwekking door middel van slibgisting en thermische drukhydrolyse en voor aandachtspunten voor ons zelf (zuinig zijn met waterverbruik; geen vet en andere troep (b.v. medicijnen) in het riool die kan zorgen voor verstoppingen en onnodige verontreinigingen; gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater).
Al met al een leerzame activiteit die menigeen in positieve zin zal verbazen en verrassen.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Venlo
Vanuit een grote regio wordt al het afvalwater van huishoudens, instellingen en bedrijven door middel van transportriolen en gemalen aangevoerd naar deze installatie en daar in een redelijk complex proces gezuiverd. Het gezuiverde afvalwater wordt tenslotte geloosd op de Maas.

Organisatie van het waterbeheer in Limburg

De meeste burgers hebben geen of onvoldoende inzicht in de organisatie van het waterbeheer in Limburg. Er is b.v. altijd verwarring tussen wat de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) enerzijds en het Waterschap Limburg (WL) of haar uitvoeringsorganisatie Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) doen. Ter informatie daarom het volgende.

De WML zorgt voor de drinkwatervoorziening in de hele provincie (water uit de kraan). Dat water wordt gewonnen uit grondwater en in beperkte mate uit oppervlaktewater, m.n. Maaswater.
Het
WL zorgt voor:

- waterkwantiteitsbeheer; beheer en onderhoud van beken en rivieren (m.u.v. de Maas); zorgt dat water wordt afgevoerd dat teveel is en dat water wordt aangevoerd waar het te weinig is;

- waterkwaliteitsbeheer; zorg voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater (water dat je ziet in beken, rivieren, plassen, vennen etc.). Controle op lozingen; monitoring van waterkwaliteit;

- afvalwaterzuivering in vele rioolwaterzuiveringsinstallaties (o.a. in Venlo en Venray). Die taak wordt uitgevoerd door WBL;
- waterkeringen; zorg voor kaden en dijken langs de Maas; voorkomen van overstromingen.

Wie betalen de kosten van het waterbeheer?
WML is een z.g. nutsbedrijf. Burgers en bedrijven betalen voor de drinkwaterlevering een vast recht en een bedrag per afgenomen m3 water; een voorschot per maand en afrekening 1x per jaar.
WL is een overheidsorganisatie en heft belastingen/heffingen voor de taken die het, al dan niet via WBL, uitoefent. Die aanslagregeling en incasso gebeurt via de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW). Burgers en bedrijven ontvangen daarvan jaarlijks een aanslag. Voor de taak waterkwantiteitsbeheer wordt een z.g. watersysteemheffing geheven, enerzijds een vast bedrag per huishouden (ingezetene- heffing) en anderzijds, ingeval er sprake is van eigendom van onroerend goed, een bedrag dat gebaseerd is op de WOZ-waarde van het onroerend goed (eigenaar-heffing).
Voor de taken waterkwaliteitsbeheer/afvalwaterzuivering wordt voor woningen en bedrijven de z.g. zuiveringsheffing geheven op basis van, voor bedrijven, de hoeveelheid en vervuilingsgraad van het geloosde afvalwater. Voor huishoudens is er een forfaitaire regeling: 1 vervuilingseenheid voor een 1-persoons huishouden (in 2018 E 47,62) en 3 vervuilingseenheden voor een meerpersoonshuishouden (in 2018 E 142,86).

Woensdag 1 augustus: Korte fietstocht.

Woensdag 5 september: Korte fietstocht.

Woensdag 12 September: Dagje naar Kevelaer met bezoek aan het Niederrheinische Museum en stadswandeling met gids. Ook blijft er nog tijd voor jezelf over. Lunch en entrees zijn in de eigen bijdrage inbegrepen. De eigen bijdrage is 15 Euro. 
Woensdag 19 september: Lange Fietstocht

Woensdag 3 oktober: Korte fietstocht.

Donderdag 18 oktober: Voordracht van dhr. Willems van Achmea over de zorg in Nederland.

Deze lezing stond eerder gepland voor 15 november.

Lezing over het Nederlandse Zorgstelsel
Op 18 oktober zal Roel Willems, zoon van een van onze AVOS-leden, een presentatie geven over het Nederlandse Zorgstelsel. Roel is opgegroeid in Blitterswijck en heeft zijn middelbare schooltijd doorgebracht in Venray op Scholengemeenschap Jerusalem. Op zijn 19e is hij verhuisd naar Amsterdam om daar eerst een propedeuse Econometrie en vervolgens een doctoraal in Actuariële Wetenschappen te volgen. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt in zowel internationale als nationale werkverbanden, bij zowel consultants als financiële instellingen. Momenteel is Roel groepsdirecteur Insurance Risk Management bij Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland met merken als Zilveren Kruis, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro. Naast deze werkzaamheden heeft Roel diverse nevenactiviteiten vervuld als docent en in (bestuurs)commissies bij Zorgverzekeraars Nederland, het Actuarieel Genootschap, het Actuarieel Instituut en VNO-NCW. Hij is (mede)auteur van diverse artikelen en rapporten. Roel woont in Utrecht met zijn partner Sandra en dochter Kiki. 
In zijn werk is Roel betrokken bij vele onderwerpen die ook maatschappelijk relevant zijn, denk aan de klimaatverandering, technologische ontwikkelingen als block chain en de zelfrijdende auto, ontwikkeling van de levensverwachting en het gebruik van sociale media in het verkeer. Op 18 oktober zal Roel ingaan op het unieke Nederlandse Zorgstelsel van Nederland. Wereldwijd is de er een omvangrijke maatschappelijke en politieke discussie over de Zorg; onder andere over de toegang tot zorg en de hiermee samenhangende financiering. Denk aan Obamacare in de VS, een van de speerpunten van president Obama waar zijn opvolger Trump maar wat graag een einde aan wil(de) maken en die hij ook in de campagne volop gebruikte om kiezers aan zich te binden. Nederland heeft na decennia lange politieke discussies gekozen voor een in de wereld uniek stelsel waar buitenlandse deskundigen met veel belangstelling naar kijken. Wat is er zo uniek aan dit stelsel, wat zijn de bijzonderheden, de geboekte resultaten hiermee en waar knelt het Stelsel? Roel gaat op 18 oktober in op deze vragen door de kern van het Stelsel op een heldere wijze te presenteren met als doel dat iedereen in de zaal een beter beeld krijgt hiervan en de lopende discussies (nog) beter kan plaatsen.

Woensdag 7 november: Korte fietstocht.

Woensdag 21 november om 14.00 uur: Algemene ledenvergadering in d'n Oesterham in Oostrum

Donderdag 15 november 2018: Lezing over Afrikaanse kunst. Door Paul Raedts uit Deurne.

Deze lezing stond eerder gepland voor 18 oktober.

Op 15 november 2018 is in de Kemphaan een lezing over Afrikaanse kunst door Paul Raedts uit Deurne. In de jaren 70 woonden Paul Raedts en zijn echtgenote Ted Raedts-Thomassen enige tijd in Tanzania. Hij was daar werkzaam in een missie hospitaal.

Gedurende hun verblijf raakten zij toenemend gefascineerd door de Afrikaanse cultuur en met name voor de beeldhouwkunst. In zijn lezing vertelt hij over het ontstaan van de kunst en cultuur in het continent, vanuit historisch perspectief, de verschillende vormen in relatie tot de verschillend culturen en godsdiensten.

De kennis, daar verzameld door antropologen en kunsthistorici vanaf het midden van de negentiende eeuw heeft enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de kunst in Europa vanaf het begin van de twintigste eeuw.

Om de Afrikaanse kunstuitingen te begrijpen is enig inzicht in hun opvattingen over godsdienst, over esthetiek en de culturele context van belang. Voor-ouderverering , geboorte en dood ,vruchtbaarheid en andere life events komen hierbij aan de orde.

Middels beeldmateriaal wordt de inhoud vorm gegeven.

Naast de invloed op kunst en cultuur wordt verder ingegaan op het fenomeen van de Santeria ,de vermenging van Christelijke en Afrikaanse godsdienst cultuur welke vooral in Noord en Zuid Amerika in verschillende vormen voorkomt maar ook toenemend in Nederland tegenwoordig is.

De heer Raedts is praktiserend psychiater, in zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met de relatie tussen transculturele uitingsvormen bij religie ,spiritualiteit en ziekten. Vanuit die context verzamelt hij kunst uit Afrika en Oceanië Inzicht in de cultuur waarin je leeft wordt helderder als je andere culturen bestudeerd en daarbij hun beider uitgangspunt.

Na de lezing hebt u inzicht hoe belangrijk wisselwerking is geweest tussen de Westerse cultuur en de Afrikaanse cultuur voor hun beider ontwikkeling. Tot in onze tijd en kunt u ongetwijfeld onbekende kunstvormen meer begrijpen en waarderen.

Woensdag 5 december: Korte fietstocht.

Woensdag 19 December:Kerstbijeenkomst 

 

Klik hier voor programma 2019