Secretariaat:

Nassauplein 9, 5802 BP Venray

Tel. 0478-514362

info@avosvenray.nl

www.avosvenray.nl

 

 

                                                                                                             Venray, 30/6/2016

AVOS, SPRINGLEVEND

 

Nog maar een half jaar geleden was onze seniorenvereniging in statu nascendi,   nu is de AVOS springlevend; een jonge, frisse, eigenzinnige vereniging die voor iedereen open staat.

Een terugblik: Op 14/12/2015 passeerden de statuten bij de notaris. Na een bijzonder korte maar intensieve voorbereiding door een voorlopig bestuur was de AVOS officieel tot leven gekomen.

Een huishoudelijk reglement werd opgesteld, commissies/werkgroepen leveren hun inbreng, een informatieve website is beschikbaar, publiciteit wordt gegenereerd, er is een jaarprogramma met veelzijdige activiteiten en daarnaast worden er inhakend op actualiteit extra activiteiten aangeboden. De vereniging is vertegenwoordigd in meerdere organisaties, met de zusterverenigingen in Limburg is er regulair contact.

Kortom, vanaf de start was de vereniging per direct volop actief.

De seniorenvereniging AVOS ‘staat op de kaart’.

Het succes is vooral te danken aan de inmiddels 119 leden die bewust gekozen hebben voor het lidmaatschap van de AVOS. Zij voelen zich zeer betrokken bij de vereniging wat zij tonen door veelvuldige aanwezigheid en hun daadwerkelijke inzet.

 

Wat ging er vooraf?

 

De voormalige afdeling Venray van een landelijke onafhankelijke vereniging (“dé belangenorganisatie voor senioren”) belegde naar aanleiding van de troubles in de landelijke vereniging in het najaar van 2015 een ledenvergadering op 12/11/2015 met de vraag: ‘Hoe nu verder in Venray?’.

Er waren 65 personen aanwezig, 13 moesten zich afmelden. Hevig ongenoegen over de gang van zaken in de landelijke vereniging werd breed gedeeld. In overgrote meerderheid blijken de aanwezigen de behoefte te hebben aan een andere seniorenorganisatie. Hierop aansluitend deed een prominent lid de oproep tot de aanwezigen: “Mensen, doe gewoon simpel, vraag aan het huidig bestuur om door te gaan” met als doel te komen tot een nieuwe, onafhankelijke organisatie. Deze oproep werd door luid applaus ondersteund. Ook de aan het eind van de bijeenkomst ingeleverde vragenlijsten toonden duidelijk aan dat men samen verder wilde. Meerdere personen zegden hun medewerking toe. Gezien het draagvlak nam het toenmalige bestuur als voorlopig bestuur deze taak op zich.

 

Na veel tussentijds overleg wordt al tijdens de volgende vergadering op 30/11/2015 besloten tot oprichting van de Algemene Venrayse Onafhankelijke Senioren-vereniging.

Aanwezig 34 personen, 18 afmeldingen. Informatie wordt gedeeld. Een concept van de statuten wordt besproken. Deze zijn zodanig opgesteld dat er in de toekomst een redelijke vrijheid van handelen is. Financiën en ook contributie komen aan de orde.              

Via groepsoverleg kunnen de aanwezigen per direct meedenken en hun invloed uitoefenen. In de komende periode is door een werkgroep het huishoudelijk reglement samen te stellen, een reglement waarin naar behoefte veel nader geregeld wordt.

 

Zoals eerder vermeld passeren op 14/12/2015 de statuten bij de notaris en is AVOS een feit.

Te vermelden is dat het voorlopige bestuur bestaande uit 9 leden in de Algemene Ledenvergadering van 17/3/2016 met terugtreden van 2 leden benoemd wordt tot bestuur van de AVOS en dat de leden Harry van der Locht benoemen tot voorzitter.

Het huishoudelijk reglement werd ter goedkeuring tijdens deze ALV aan de leden voorgelegd.

 

Doelstelling van de AVOS:

 

Citerend uit de statuten:

De vereniging stelt zich ten doel:           

  1. Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij -naar vermogen- in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
  2. De belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle dienstige middelen, waaronder: a. Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en   voorlichtende activiteiten;

  1. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan.

 

Leden van de AVOS

Onder voorwaarde van een voldoende ledenaantal was het voorlopig bestuur in november 2015 bereid om de kar te trekken van een nieuwe seniorenvereniging. Bijna terstond was er geen twijfel meer over belangstelling, aanmeldingen van vooral leden van de vroegere afdeling Venray ‘stroomden binnen’. En dat ging door, op de ledenvergadering in maart waren er al meer dan 100 leden. Nu staat de teller op 120. Wat gebeurde er? Meer recent meldden zich mensen die voorheen geen lid waren van een ouderenvereniging “Dat is niets voor ons” of “Daar zijn we nog niet aan toe”.

Bij navraag bleek dat men lid werd om de aansprekende activiteiten én/of om de sfeer, de plezierige omgang onder elkaar, geen groepsvorming, men voelt zich welkom. En AVOS staat voor de belangen van senioren. Dat alles spreekt zich rond. Te constateren valt dat de AVOS nu ook jongere ouderen trekt. Ons jongste lid is geboren in 1958 (het oudste in 1922!).                                           De leden zijn vooral afkomstig zijn uit Venray, de kerkdorpen zijn nog matig vertegenwoordigd. Naast de 2 leden uit Lottum die bewust voor Venray kozen is de directe regio nog een blanco gebied. ’Er is nog een hoop te winnen.’              

Vele leden zijn binnen de vereniging zeer actief. Zonder hun inzet zou de AVOS niet zo ver gekomen kunnen zijn als waar we nu staan. Zij maken deel uit van de activiteitencommissie, de fietscommissie en werkgroepen als die voor de statuten/huishoudelijk reglement en de PR. De Schakel wordt rondgebracht. Diny Lemmers verzorgt de ledenadministratie. Meerdere leden organiseren zelfstandig activiteiten. In dit kader verdienen ook de bestuursleden genoemd de worden. Een bijzondere vermelding: In het voorjaar hebben Twan Christians en Christa Eggermont de cursus voor Vrijwillige Ouderen Adviseur gevolgd en zij hebben zich als VOA beschikbaar gesteld! En te vermelden is dat nog veel meer leden buiten de vereniging vrijwilligerswerk verrichten en mantelzorg verlenen!                                                                         Allen zij lof en dank!!!

Samenstelling van het AVOS-bestuur

Dagelijks bestuur:                                                                                                                  
* Harry van der Locht      Laagheidseweg 16  5804 BJ Venray   Voorzitter             0478-585173  lochting@telfort.nl                         

* Marius Emons               Honingklaver 14      5803 DD Venray  Penningmeester  0478-588469  memons@home.nl                      

* Frans Lemmers             Nassauplein 9         5802 BP Venray  Secretaris             0478-514362  fdlemmers@home.nl

Bestuursleden:                                                                                                  
* Ton Ederveen                Notarisberg 6          5801 HM Venray  Bestuurslid Centrale   abe@plex.nl 
                                                                                                     Ton zetelt in de Centrale van Ouderenverenigingen en in de                                                                                                                  Participatieraad 

* Kees Moerkerk              Carry van Bruggenstr. 1 5803 GH Venray  PR en webmaster 0478-588542 moerkerkkees@gmail.com 

* Wim van Tilburg             Klaproos 57            5803 HG Venray  Org. fietstochten   0478 - 546524 dalmatiner@hetnet.nl

                                                                                                     Tevens coördinator van de bezorging van De Schakel

* Frits Vossen                   Etnalaan 29            5801 KA Venray   Projecten/advisering 0478 - 853258 Mail: vossen10@ziggo.nl

Het bestuur vergadert (met uitzondering van de zomerperiode) elke tweede maandag van de maand om 10:00 uur. De vergaderingen zijn voor ieder lid toegankelijk. Hiervoor dient men zich aan te melden bij het secretariaat; de agenda wordt vervolgens toegestuurd.

Activiteiten

De activiteitencommissie onder aanvoering van Paul Wijnen stelt elk jaar een afwisselend jaarprogramma samen met voor elk wat wils. In de toekomst gaat dit jaarprogramma samenvallen met het kalenderjaar en dus tevens met het boekjaar.

Teruggetreden Pie Noten blijft toch lid van de commissie en de recent aangetreden Ine Coenders en Harrie Zegers zorgen voor vers bloed in de commissie.

De commissie verzorgde in het eerste halfjaar de volgende activiteiten:

* Donderdag 21/1: De Gemeente komt ons bijpraten (voor 34 aanwezigen):  ‘Hoe staat het na een jaar nieuwe wetgeving met de                                   zorg in de gemeente Venray’.                  
* Donderdag 18/2: ‘Glas in lood in de Gemeente Venray’, lezing voor 50 aanwezigen door Pie Noten.

* Donderdag 17/3: Algemene ledenvergadering. Met bestuursverkiezing en begroeting van het 100e lid. (47 aanwezigen, 15 leden                                 waren verhinderd).                              
* Donderdag 17/4: Cubigo, een hulp om bij zorg langer thuis te kunnen blijven. Lezing door Henny Jenner voor 31                                                            
leden.                                                                      

* Donderdag 19/5: ‘Hoe staat het met onze rijvaardigheid’, bezoek aan autorijschool Nottelman. Vanwege het grote aantal                                              aanmeldingen heeft een tweede groep alsnog de rijschool bezocht. Iedereen zakte voor het examen.                 * Dinsdag 21/6: Dagexcursie naar Maastricht voor een bezoek aan het Provinciehuis   en de Studio’s van L1. (47 deelnemers)

Naast dit programma organiseert de AVOS maandelijks een korte fietstocht op de eerste woensdag van de maand en tweemaal een lange fietstocht te weten aan het begin en het einde van het seizoen. Deze staat ook open voor leden van KBO Venray. Omgekeerd organiseert KBO Venray iedere derde woensdag van de maand een wandeltocht waaraan ook AVOS-leden kunnen deelnemen. Uitgezonderd specifieke vergaderingen zijn leden van beide verenigingen welkom bij elkaars activiteiten.

Het geplande programma van de activiteitencommissie voor het tweede halfjaar:                                    
* Donderdag 15/9  : Lezing over Gaudi door Jan van Casteren                                              
* Dinsdag 18/10     :  Wandeling bij de kasteelruïne in Geysteren                                                        
* Donderdag 3/11   :  Najaars Algemene Ledenvergadering (datum kan nog gewijzigd worden)                                                           * Donderdag 17/11 : De Vliegtuigcrashes rondom Venray in WO II, lezing door Joop Hendrix                                                               * Dinsdag 13/12     : Kerstbijeenkomst in het sfeervolle Theehuis van het Odapark

Het geplande programma van de activiteitencommissie voor eerste helft 2017:                        
* Donderdag 19/1: Lezing over religieus erfgoed in Venray door Johan Koster                      
* Dinsdag 17/2     : Excursie naar het politiebureau in Venlo                                                          
* Donderdag 2/3   : Voorjaars Algemene Ledenvergadering                                                        
* Donderdag 17/4 : In de Petrus Banden (de Grote) Kerk, het Gemeentehuis en het voormalige St. Jozefklooster uitleg door Pie                                      Noten over de glas-in-lood ramen                  
* Dinsdag 16/5     : Bezoek aan het Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom
* In juni Dagtocht naar een nog te bepalen stad in Nederland                                    

 

“AVOS breidt activiteiten uit“

Kennismaken/ontmoeten en culturele activiteiten. Onder deze twee noemers organiseren leden zelf extra activiteiten, dit vaak inhakend op actuele thema’s.              
Te vermelden:                                                                                                              
* Excursie naar Museum Kurhaus in Kleef op woensdag 13/1 voor de expositie ‘Govert Flinck - Reflecting History’. De 23                   enthousiaste deelnemers vragen om ‘meer’. Hier wordt op ingehaakt.                                                                                              
* Excursie op dinsdag 8/3 (27 leden) naar het Cuypershuis in Roermond. Tevens aandacht voor de tijdelijke expositie van de              genomineerden voor de Harrie Tillieprijs.        
* Bezoek aan de Natuurbegraafplaats Weverslo op woensdag 11/5. Daar tegelijkertijd een expositie van 6 natuurfotografen                 bekeken. (18 deelnemers)                                                                          
* Wandeling/rondleiding van 2.5 uur met toegift – Knoptoren - op donderdag 2/6 door St.-Oedenrode (29 deelnemers).

Reeds gepland:                                                                                                              
* Bezoek aan Ysselsteyn op 20/7. Start met ‘Vaerkes kieke’ bij de Houbensteyn-groep, vervolgens in museum De Peelstreek een inleiding over de bio-industrie door Martin Houben. Aansluitend bezichtiging van het museum inclusief de tijdelijke expositie over ‘100 jaar Via Venray’ oftewel de Deurneseweg                                                                                        
* Dagexcursie naar Tilburg op 27 of 28/9. Bezoek aan Museum De Pont met expositie SlaveCity van Joep van Lieshout en aan het Textielmuseum waar twee bijzondere wisselexposities op het program staan.                                                                                       * Op termijn een lezing door Professor dr. J. Bardoel over het thema communicatie.

Door het totale aanbod van activiteiten is de AVOS in staat om circa tweemaal per maand de leden de kans te geven ergens aan deel te nemen. Voor elk wat wils.

Communicatie en PR

In aansluiting op de start van de AVOS ging een werkgroep PR aan de slag. Het lukte om tegen geringe kosten te voorzien in een flyer. De website www.avosvenray.nl kwam in de lucht. Nu wordt er gewerkt aan een update. De naamsbekendheid nam sterk toe door de uitgebreide free publicity die gegenereerd werd bij de diverse plaatselijke en regionale media.                                               De communicatie met de leden geschiedt voornamelijk digitaal. Daarnaast worden incidenteel stukken bijgesloten bij De Schakel, het informatieblad van de Venrayse ouderenverenigingen. De 5 leden die niet via internet benaderd wensen te worden krijgen de stukken geprint aangeleverd.                                                                  
P.M. Door het lidmaatschap ontvangen de leden jaarlijks 10x gratis De Schakel.

Financiën

Om te beginnen is bij dit onderwerp vast te stellen dat we uiterst zuinig zijn. De voornaamste inkomstenbron is de contributie. Deze bedraagt € 25 per jaar en voor een tweede persoon op hetzelfde adres € 20. Het verschil met vroeger is dat de contributie nu in totaliteit ten goede komt van de leden!!! Ook leverden meerdere leden een financiële bijdrage. En de gemeente Venray verleende een eenmalige subsidie als bijdrage aan de startkosten. Bovendien stelde de Nieuwe Organisatie eveneens een eenmalige bijdrage beschikbaar.                                                                                                              

Zuinig:                                                                                                                                                     
Uitgangspunt is digitale communicatie; geen uitgave meer van een niet meer betaalbaar jaarboekje. Het bestuur en de activiteitencommissie vergaderen ‘thuis’; geen kosten. Vaste vergoedingen zijn niet aan de orde. Portokosten worden zoveel zo veel mogelijk vermeden; De Schakel wordt door leden bezorgd. De website werd door webmaster Kees Moerkerk ingericht en wordt door hem bijgehouden. Tegen betaling middels een Limburgse vlaai ontwierp het Werkhuis het logo en assisteert het bij de update van de website. Sprekers op bijeenkomsten zijn bereid zonder vergoeding op te treden (een flesje wijn is echter altijd welkom). De jaarlijkse dagexcursie wordt grotendeels door de deelnemers gefinancierd. De aanvullende excursies in het kader van ontmoeten en cultuur doen met uitzondering van soms de kosten van een gids geen beroep op de penningmeester; men rijdt met eigen vervoer en neemt medeleden mee. Te vermelden is de fancyprijs voor de adviezen en de werkzaamheden voor de statuten door notaris Weijs en het sponsoren in natura door supermarkt Plus en Bakkerij Van Gassel.

Belangenbehartiging

Nog eens citerend uit de statuten van de AVOS:                                                                                                
“De vereniging stelt zich ten doel: De belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief”.                                                    

Dit uitdrukkelijk onder het motto “Samen sterk”.              

Op plaatselijk niveau geschiedt dit onder meer door vertegenwoordiging in de Centrale van Ouderenverenigingen (Harry van der Locht en Ton Ederveen) en in het bestuur van de Centrale (Ton Ederveen), en tevens door deel te nemen (Ton Ederveen) aan het overleg in een van de kamers van de Participatieraad, het onafhankelijke adviesorgaan voor de gemeente Venray.    

Provinciaal is in eerste instantie de belangenbehartiging geborgd door de samenwerking van de nieuwe onafhankelijke, algemene Limburgse seniorenverenigingen in het koepeltje de NO, de Nieuwe Organisatie. Het gaat hierbij om zelfstandige verenigingen die uit breed gedragen ongenoegen over de veranderde koers voortgekomen zijn uit de anbo. Deze verenigingen voeren tenminste tweemaal per jaar gezamenlijk overleg. Een van deze verenigingen is onze nieuwe ‘zusterclub’ in de regio Venlo, genaamd “Jongeren van Vroeger”, aangevoerd door Servaas Huys.                                                                                                                                                
De NO is gesprekspartner van de diverse Limburgse ouderenorganisaties waaronder de KBO. Over een voorbeeld van de zeer ter waarderen samenwerking met de KBO kon men eerder reeds lezen in De Schakel van 29 april waarbij het ging om het intermediair zijn van de KBO bij de Provincie Limburg en het verlenen van faciliteiten.                                                                                             Als de officiële oprichting van de Nieuw Organisatie gerealiseerd is, heeft de NO ook officieel toegang tot de Provincie; voor de goede orde: momenteel is er regulair overleg.                                                                                                                                     Last but not least: De NO is voorstander van het provinciaal platform in oprichting waarin alle Limburgse ouderenorganisaties als KBO, PCOB, NO en hopelijk ook de FNV-senioren gaan samenwerken; immers, ‘eenheid geeft macht’, netter gezegd: invloed.

 

Ook landelijk wil de AVOS graag gehoord worden. De politiek laat immers de senioren vaak in de kou staan. Daarom heeft de AVOS ingehaakt op de actie ‘Hartenkreet’. Er moet opgekomen worden voor de belangen, vaak noden, van de senioren en daarvoor is een vertegenwoordigende organisatie nodig.
In Overijssel functioneert al enige jaren een koepel van tientallen onafhankelijke seniorenverenigingen, de NBvON. Naar dit voorbeeld zijn inmiddels de statuten van de Federatie van Algemene Senioren-verenigingen in Nederland, de FASv, gepasseerd. In de FASv kunnen de talloze onafhankelijke seniorenverenigingen zich verenigen en ook landelijk hun stem laten horen.                     Momenteel houdt de NO, dus tevens namens de AVOS, vrijblijvend het contact met de FASv. In de loop van het jaar zal het nodige over doelstelling van de FASv, de organisatie en natuurlijk ook de verplichtingen duidelijk worden. Op dat moment zal na evaluatie het bestuur van de AVOS een standpunt over eventuele aansluiting innemen en een advies aan de leden voorleggen. Tijdens een algemene leden-vergadering zullen de leden het laatste woord hebben en een besluit nemen over al dan niet toetreden tot een landelijke organisatie.

Samenwerking

Uit de tekst van dit stuk moge duidelijk zijn dat samenwerking voor AVOS hoog in het vaandel staat. Onafhankelijk maar zonder verlies van eigen identiteit samenwerken waar het kan én moet. Samenwerking zowel op het gebied van activiteiten als op het vlak van de belangenbehartiging.                                                                                                      

Onze ‘normale’ activiteiten staan b.v. open voor leden van de KBO Venray en de Jongeren van Vroeger en dat is wederzijds. Fietsen en wandelen worden samen met KBO Venray georganiseerd. AVOS-leden mogen gebruik maken van de belastingservice van de KBO.                                                                                         

De AVOS acht samenwerking belangrijk over een breed front d.w.z. met:                                          
- De ouderenverenigingen in de gemeente Venray                                                                                    
- De seniorenverenigingen van de Nieuwe Organisatie                                                            
- De Limburgse ouderenorganisaties