Verslag m.b.t. de ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN AVOS OP 17 MAART

 1. Opening                                                                                                                                                    
  Fungerend voorzitter Harry van der Locht kon met vreugde 47 leden verwelkomen terwijl 15 leden hadden laten weten verhinderd te zijn. Deze zeer hoge opkomst tekent de betrokkenheid en het enthousiasme van de leden.                                                                                          AVOS is hard gegroeid, er zijn al meer dan 100 leden! Applaus volgde op deze mededeling.                                                                                                                

Met droefheid wordt stil gestaan bij het onverwacht overlijden van Rolf Bosmans, een lid van het eerste uur. Rolf ging vol vuur voor de AVOS. We zullen hem echt missen.

De agenda wordt conform de uitnodiging vastgesteld.

 1. Gang van zaken                                                                                                                      
  Frits Vossen belicht de gang van zaken vanaf de start in najaar 2015 tot nu. De op 30/9/2015 gedane suggesties werden meegenomen in de werkgroepen, de statuten passeerden de notaris op 14/12/2015. Als rechtspersoon kon AVOS zich in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Financiën werden geregeld, bankrekening geopend; subsidie bij de Gemeente werd aangevraagd. Logo, briefpapier, flyers, website kwamen er. We genereerden free publicity. De vele activiteiten riepen extra belangstelling op.                                                                                                                                
  In Venray leveren we onze inbreng bij de diverse instellingen en daardoor ook bij de gemeente. De onafhankelijke Limburgse seniorenverenigingen voeren regelmatig samen overleg en bundelen hun krachten. De verwachting is dat er in het najaar een voorstel gedaan kan worden over landelijke samenwerking.                                                                                  
  Dankzij het harde werken van vele leden en het aanbieden van extra activiteiten is in korte tijd een bloeiende vereniging ontstaan. Dat doet deugd!
 2. Activiteitenprogramma                                                                                                              
  Paul Wijnen, voorzitter van de activiteitencommissie, licht de lopende activiteiten toe. Als eerste staat de presentatie van Cubigo op het programma. De excursie naar Maastricht gaat zeker door. Voor het jaar 2016/2017 staat een gevarieerd programma in grote lijnen vast; een aantal punten is nog ‘te regelen’. Paul is verheugd dat na het terugtreden van Ans van Oers onlangs Harrie Zegers lid van de commissie is geworden. Staande de vergadering was Ineke Coenders uit Lottum eveneens bereid om de commissie te versterken.
 3. Activiteiten/excursies, ad hoc door leden te organiseren                                                                      
  Na de excursies naar Museum Kurhaus Kleef met 23 en het Cuypershuis met 27 leden is het verzoek van de deelnemers voor een vervolg gekomen. Frans Lemmers laat weten dat er wordt gedacht aan circa eenmaal in de twee maanden een extra activiteit op het moment dat er zich iets interessants voordoet. Op 2 juni gaan we op suggestie van Wim van Tilburg naar St. Oedenrode. Andere, reeds voorliggende ideeën: Religieus erfgoed met Johan Koster? Glas in lood in de Grote Kerk en het Gemeentehuis met Pie Noten? Bezoek aan de natuur-begraafplaats? In ieder geval komt er in het komend jaar een dagexcursie naar museum De Pont in combinatie met het Textielmuseum in Tilburg.

     Duidelijk moet zijn dat de activiteitencommissie leidend is bij het organiseren van activiteiten. Frans ‘droomt over ontmoeten en kennismaken’. Separate notitie hierover volgt later.

 1. Begroting 2016                                                                                                                          
  De begroting toelichtend geeft Marius Emons aan dat deze een tekort vertoont; er zijn eenmalige opstartkosten. Er is reëel begroot, uitgaande van een ledenaantal van 100. Het bestuur streeft er naar de kosten zo laag mogelijk te houden; zo worden b.v. de bestuursvergaderingen wisselend bij bestuursleden thuisgehouden.                                                                                                                       De bij de gemeente aangevraagde subsidie (opstart- en jaarlijks) is verleend en reeds overgemaakt. Subsidie van de provincie is naar alle waarschijnlijkheid te verwachten.                                                                                    
  Op financiering van Anbozijde valt nauwelijks nog te rekenen; de lezing over Cubigo en het bezoek aan Notterman worden zeker nog gefinancierd door Anbo. De gelden van de door Woerden ‘in beslag genomen bankrekening’ komen niet meer beschikbaar; juridisch is er geen enkele kans op succes op terugbetaling. Dit tot ontsteltenis van de aanwezigen.                              
 2. Kascontrolecommissie                                                                                                            
  Vastgesteld wordt dat het niet zinvol om kascontrole uit te voeren over deze eerste paar maanden. Paul Wijnen is als voorheen bereid lid te worden van de kascontrolecommissie en wordt als zodanig benoemd. Aan Bert Elderhorst zal gevraagd worden om eveneens als voorheen zitting te nemen in de commissie. Steven Giezen staat reserve.
 3. Statuten en huishoudelijk reglement                                                                                                    
  Frits Vossen deelt mede dat de (vastliggende!) statuten zo werden opgesteld dat de vereniging kon functioneren. Veel wordt geregeld in het door de werkgroep samengestelde en nu voorliggende concept huishoudelijk reglement, een reglement dat in tegenstelling tot de statuten desgewenst tijdens een ledenvergadering herzien kan worden. Staande de vergadering wordt ten aanzien van art. 10 (secretaris) besloten dat de secretaris niet betrokken is bij de activiteitenvergadering. Tevens wordt besloten dat ten aanzien van art. 12 (ledenadministratie) art. 12.d inzake inning contributie vervalt. Met uitsluiting van art 5.3 m.b.t. het opstellen van een kandidatenlijst voor het bestuur – welk art. in de najaarsledenvergadering opnieuw aan de orde komt - wordt het huishoudelijk reglement aangenomen.
 4. Benoeming van bestuursleden                                                                                                
  Met het voorgaande heeft het waarnemend bestuur verantwoording afgelegd over de gang van zaken tot heden. Aansluitend hierop stelt Frits Vossen, als bestuurder ingeschreven bij de KvK, de benoeming van bestuursleden aan de orde. Steven Giezen en Ans van Oers lieten weten niet beschikbaar te zijn. Het van de vorige seniorenvereniging resterend zevental personen heeft zich verkiesbaar gesteld; andere kandidaten hebben zich niet gemeld. Bij acclamatie worden Ton Ederveen, Marius Emons, Frans Lemmers, Kees Moerkerk, Wim van Tilburg en Frits Vossen tot bestuurslid van de AVOS benoemd; conform art. 5.4 van het huishoudelijk reglement inzake kandidaatsteling bestuur wordt separaat Harry van der Locht in persoon benoemd tot voorzitter, dit ook bij acclamatie.                                                                     Applaus voor het nieuwe bestuur volgt.

   Pauze                                                                                                                                                      
   Tijd om even op adem te komen en onder elkaar te ‘babbelen’. Koffie met door Bakkerij van Gassel gesponsorde cake wordt geserveerd. P.M. De na afsluiting van de vergadering geserveerde wijn en hapjes werden gesponsord door Plus Supermarkt.

   Afscheid Steven Giezen                                                                                                      
   Bij het terugtreden als bestuurslid vertelt Steven Giezen dat hij node afscheid neemt. Steven was verbindingsman tussen bestuur en activiteitencommissie. Van deze commissie blijft hij met genoegen deel uit maken. En hij vraagt om ideeën aan te blijven dragen. Voorzitter Harry van der Locht bedankt Steven voor zijn lange en gewaardeerde inzet en overhandigd hem onder andere een ingelijste foto. Daar Ans van Oers niet aanwezig kon zijn, wordt later afscheid van haar genomen.

 1. Rondvraag                                                                                                                            
  Tijdens de rondvraag blikt Pie Noten even terug. Zijn voornemen om op 1/9/2015 te stoppen bij de activiteitencommissie werd te niet gedaan door de ontwikkelingen in het najaar; hij blijft lid van de commissie, zij het niet als voorzitter.                                                                 Pie stelt vast “dat er veel werk verzet is, niet in het minst door de mensen achter de tafel; met velen zijn we hier bij elkaar en in totaal zijn er al meer dan 100 leden; geweldig! dank!” Tevens memoreert hij de fietstochten die dankzij Wim van Tilburg en Hans de Bruijn plaats kunnen vinden.                                                                                                                            Johan Koster n.a.v. enkel mannelijke bestuursleden “Zijn we hier bij het Venrays Mannenkoor?” Reactie: Vanwege continuïteit hebben de gekozen bestuursleden zich beschikbaar gesteld. In deze wordt verwacht dat bij de volgende ledenvergadering een gewenste aanpassing volgt.                                                                                                         Annemie Nieuwenstein attendeert de aanwezigen op de diensten van het Huis van de Zorg.
 2. Presentatie van de AVOS-website                                                                                    
  Als voorzitter van de Pr-commissie presenteert Kees Moerkerk de nu in de lucht zijnde AVOS-website www.avosvenray.nl  Kees demonstreert de diverse onderwerpen en de telkens daarmee verbonden subknoppen. Nieuws, service, een fotogalerij, gastenboek, contact, gevraagd/aangeboden zijn enkele items van de site.                                                                                                                        De site bevat foto’s waarop leden herkenbaar voorkomen; wanneer men daar in verband met privacy geen prijs op stelt, laat dit weten. Contact opnemen voor nieuwsaanvoer, ideeën voor de act.commissie, suggesties, op- en aanmerkingen, etc. worden op prijs gesteld. Hij laat weten dat de site niet ‘af’ is, nog verder ontwikkeld wordt. Actueel houden van de site staat hoog in het vaandel.  Al met al krijgen de toeschouwers een goede indruk van wat de site te bieden heeft. De site, i.c. de leden van de Pr-commissie en in het bijzonder webmaster Kees, oogst applaus.

100ste lid van de AVOS                                                                                                              
Aan het slot van de vergadering kan na zeer korte tijd voorzitter Harry van der Locht in de persoon van mevrouw Rian Stiphout        nu al het 100ste lid van de AVOS verwelkomen. Rian krijgt een jaar lang gratis lidmaatschap aangeboden, en ontvangt een oorkonde en een fairtrade pakket.

 1. Sluiting van de vergadering                                                                                                             Richting halfvijf sluit de voorzitter de lange en toch geanimeerde vergadering af. Het is tijd voor het gememoreerde drankje. P.M. Na afloop meldde het 110e lid zich officieel aan.