Verslag m.b.t. de ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN AVOS OP 2/11/2016
Locatie: Wijkcentrum in het MFC Brukske
Aanwezig: 65 leden;
Bericht van verhindering: 16 leden.
1. Opening
Voorzitter Harry van der Locht opent om 14:00 uur de vergadering en toont zich blij verrast over de hoge opkomst, wederom een bewijs van een levendige vereniging met betrokken leden. Mededelingen: Op 1/1/2016 bedroeg het ledenaantal 89; nu, na bijna 1 jaar AVOS, zijn er 133 leden! Applaus volgt. Een ledenwerfactie staat op stapel en in dit kader verzoekt Harry tevens de leden om in hun relatiekring de AVOS aan te bevelen. Belangenbehartiging: In Venray geschiedt dit door vertegenwoordiging en samenwerking in diverse gremia zoals de Centrale van Ouderenvereniging en de Participatieraad. Provinciaal wordt er door de onafhankelijke seniorenverenigingen samengewerkt in de provinciale Nieuwe Organisatie. Bij de landelijke FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen zijn de statuten gepasseerd, een huishoudelijk reglement staat op stapel. Maar tot heden zijn de plannen onvoldoende uitgekristalliseerd, kosten zijn nog onbekend. Eventuele aansluiting van de NO – en dus ook de AVOS - bij de FASv komt mogelijk op de agenda van de ALV in maart 2017. De agenda wordt conform de uitnodiging vastgesteld.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2016
Het verslag wordt zonder wijziging onder dank aan de secretaris akkoord bevonden.
3. Activiteitenprogramma voor het jaar 2017
Paul Wijnen, voorzitter van de activiteitencommissie, attendeert op de lezing op 17/11 en de kerstbijeenkomst in het Odapark op 13/12. Aansluitend licht hij het programma voor het volgend jaar toe. Waarschijnlijk geeft professor Bardoel op de ALV op 2/3 een lezing over communicatie. Zie voor informatie over het Museum Nostalgie en Techniek – excursie 16/5 – de website www.tractortron.nl . De maandelijkse fietstochten op de eerste maandag van de maand en 2 lange fietstochten worden gehandhaafd. Zo ook in samenwerking met de KBO de wandeltochten. De door leden zelf te organiseren activiteiten vinden ook in 2017 plaats. Daarvoor is er nog een muzikaal optreden van het Dennis Collins Trio en een Verkeerstreffen van de VVN. Eind januari is er een excursie naar het Gemeentemuseum in Helmond. Piet Kroft organiseert een treffen met Statushouders; hiervoor bleek grote interesse.
4. Vaststellen van de contributie en de begroting voor het jaar
Penningmeester Marius Emons laat weten dat het bestuur voornemens is de contributie ongewijzigd te laten: € 25 per lid en € 20 voor een tweede lid op hetzelfde huisadres. Begroting, De provincie verleent geen subsidie meer. Bij de gemeente is een subsidieverzoek ingediend. De gemeente is doende met het vaststellen van een nieuw subsidiebeleid. Daaraan voorafgaand is redelijkerwijs de in de begroting opgevoerde subsidie te verwachten. Is dit niet geval, dan wordt in de ALV van 2/3 een aangepaste begroting aangeboden.
Aanmelding van oud anboleden is niet meer te verwachten, dus ook geen contributie-inkomsten. Bij de begroting inzake de kosten van de activiteiten zijn de bijdragen van de leden voor bepaalde activiteiten verwerkt. De kosten van de komende ledenwerving worden gefinancierd uit het batig saldo van 2016; dit in verwachting van extra contributie inkomsten in de komende jaren. Het batig saldo is voornamelijk ontstaan door eenmalige subsidies en tevens een sober beleid. De leden gaan akkoord met het contributievoorstel en de ingediende begroting.
5. Aanpassing van Huishoudelijk Reglement
Ton Ederveen geeft aan dat in vervolg op de discussie inzake voordragen van bestuursleden in de ALV van 17/3 een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement aan de orde is. In de toekomst kijkt het bestuur naar steun voor leden die zich als bestuurskandidaat aandienen. Voor duidelijkheid: Het bestuur draagt bestuurskandidaten voor, de ALV neemt de besluiten in deze. Gevraagd wordt om tijdig vacatures te melden en kandidaten voor te dragen. De leden gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk Reglement.
6. Rooster van aftreden van bestuursleden en het terugtreden van Frans Lemmers
Het rooster van aftreden wordt akkoord bevonden. Na uitleg over zijn besluit treedt Frans Lemmers terug uit het bestuur en neemt dus ook afscheid van zijn functie als secretaris.
7. Vaststellen van het aantal bestuursleden en voordracht tot benoeming van Annemie Nieuwenstein tot bestuurslid
Het aantal bestuursleden blijft ongewijzigd. Namens het bestuur draagt Harry van der Locht Annemie Nieuwenstein voor als bestuurslid. Bij acclamatie wordt Annemie Nieuwenstein benoemd. De functie van secretaris wordt vanaf nu niet ingevuld.
8. Rondvraag
Bij de vraag naar restitutie van het batig saldo van de vroegere afdeling is het antwoord dat restitutie niet aan de orde is; ook de in principe toegezegde bijdrage aan de excursie naar Maastricht is niet verleend. Juridisch zijn er in deze voor de AVOS geen mogelijkheden. Gevraagd om van de anbo te eisen dat de afdeling Venray inclusief alle gegevens en foto’s van de site verwijderd wordt.
9. Afsluiting van de Algemene Ledenvergadering
De voorzitter laat weten dat Ans van Oers tijdens de middag voor de vrijwilligers bedankt is voor haar inzet voor de AVOS en dat recent ook Will Kellenaers bedankt is. Hij vraagt om een applaus voor de vrijwilligers onder wie de aftredende secretaris. Hier wordt ruimschoots gevolg aan gegeven. En dan kan Harry van der Locht nog voor 3 uur onder dank aan de aanwezigen de vergadering afsluiten.

Na de koffiepauze verzorgde Esther van Wamelen, voorzitter van het wijkcentrum, een interessante presentatie over het Brukske en het MFC. Vervolgens werd er in 2 groepen een rondleiding door het gebouw gegeven en met een drankje werd de middag gezellig afgesloten.